ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزاده پورصدامی، سید ابراهیم آرمن، مریم امیر ارجمند، (1399). بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان نویسان زن با تکیه بر رمان های سیمین دانشور و نوال السعداوی، کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 10(38)، 19-35. magiran.com/p2140887
Azaheh Poursaddami, Seyed Ebrahim Arman, Maryam Amir Arjmand, (2020). A Comparative Study of Feminist Criticism in the Works of Female Writers Based on Novels by Simin Daneshvar and Nawal El Saadwi, , 10(38), 19-35. magiran.com/p2140887
آزاده پورصدامی، سید ابراهیم آرمن، مریم امیر ارجمند، بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان نویسان زن با تکیه بر رمان های سیمین دانشور و نوال السعداوی. کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 1399؛ 10(38): 19-35. magiran.com/p2140887
Azaheh Poursaddami, Seyed Ebrahim Arman, Maryam Amir Arjmand, A Comparative Study of Feminist Criticism in the Works of Female Writers Based on Novels by Simin Daneshvar and Nawal El Saadwi, , 2020; 10(38): 19-35. magiran.com/p2140887
آزاده پورصدامی، سید ابراهیم آرمن، مریم امیر ارجمند، "بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان نویسان زن با تکیه بر رمان های سیمین دانشور و نوال السعداوی"، کاوش نامه ادبیات تطبیقی 10، شماره 38 (1399): 19-35. magiran.com/p2140887
Azaheh Poursaddami, Seyed Ebrahim Arman, Maryam Amir Arjmand, "A Comparative Study of Feminist Criticism in the Works of Female Writers Based on Novels by Simin Daneshvar and Nawal El Saadwi", 10, no.38 (2020): 19-35. magiran.com/p2140887
آزاده پورصدامی، سید ابراهیم آرمن، مریم امیر ارجمند، (1399). 'بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان نویسان زن با تکیه بر رمان های سیمین دانشور و نوال السعداوی'، کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 10(38)، صص.19-35. magiran.com/p2140887
Azaheh Poursaddami, Seyed Ebrahim Arman, Maryam Amir Arjmand, (2020). 'A Comparative Study of Feminist Criticism in the Works of Female Writers Based on Novels by Simin Daneshvar and Nawal El Saadwi', , 10(38), pp.19-35. magiran.com/p2140887
آزاده پورصدامی؛ سید ابراهیم آرمن؛ مریم امیر ارجمند. "بررسی تطبیقی نقد فمینیستی در آثار داستان نویسان زن با تکیه بر رمان های سیمین دانشور و نوال السعداوی". کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 10 ،38 ، 1399، 19-35. magiran.com/p2140887
Azaheh Poursaddami; Seyed Ebrahim Arman; Maryam Amir Arjmand. "A Comparative Study of Feminist Criticism in the Works of Female Writers Based on Novels by Simin Daneshvar and Nawal El Saadwi", , 10, 38, 2020, 19-35. magiran.com/p2140887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال