ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کاسعلی پور، حسین خارا، علی صادق پور، (1399). اثر آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و نارنجی روی رشد، رنگ پذیری، فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)، نشریه زیست شناسی کاربردی، 32(4)، 38-57. magiran.com/p2141039
Mohamad Kasalipour, Hossein Khara , Ali Sadeghpour, (2020). Effects of astaxanthin, red pepper and orange pepper on growth, coloration, hematological and immunology factors in Caspian Sea salmon (Salmo trutta caspius), Journal of Applied Biology, 32(4), 38-57. magiran.com/p2141039
محمد کاسعلی پور، حسین خارا، علی صادق پور، اثر آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و نارنجی روی رشد، رنگ پذیری، فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius). نشریه زیست شناسی کاربردی، 1399؛ 32(4): 38-57. magiran.com/p2141039
Mohamad Kasalipour, Hossein Khara , Ali Sadeghpour, Effects of astaxanthin, red pepper and orange pepper on growth, coloration, hematological and immunology factors in Caspian Sea salmon (Salmo trutta caspius), Journal of Applied Biology, 2020; 32(4): 38-57. magiran.com/p2141039
محمد کاسعلی پور، حسین خارا، علی صادق پور، "اثر آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و نارنجی روی رشد، رنگ پذیری، فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)"، نشریه زیست شناسی کاربردی 32، شماره 4 (1399): 38-57. magiran.com/p2141039
Mohamad Kasalipour, Hossein Khara , Ali Sadeghpour, "Effects of astaxanthin, red pepper and orange pepper on growth, coloration, hematological and immunology factors in Caspian Sea salmon (Salmo trutta caspius)", Journal of Applied Biology 32, no.4 (2020): 38-57. magiran.com/p2141039
محمد کاسعلی پور، حسین خارا، علی صادق پور، (1399). 'اثر آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و نارنجی روی رشد، رنگ پذیری، فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 32(4)، صص.38-57. magiran.com/p2141039
Mohamad Kasalipour, Hossein Khara , Ali Sadeghpour, (2020). 'Effects of astaxanthin, red pepper and orange pepper on growth, coloration, hematological and immunology factors in Caspian Sea salmon (Salmo trutta caspius)', Journal of Applied Biology, 32(4), pp.38-57. magiran.com/p2141039
محمد کاسعلی پور؛ حسین خارا؛ علی صادق پور. "اثر آستاگزانتین، فلفل دلمه ای قرمز و نارنجی روی رشد، رنگ پذیری، فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)". نشریه زیست شناسی کاربردی، 32 ،4 ، 1399، 38-57. magiran.com/p2141039
Mohamad Kasalipour; Hossein Khara ; Ali Sadeghpour. "Effects of astaxanthin, red pepper and orange pepper on growth, coloration, hematological and immunology factors in Caspian Sea salmon (Salmo trutta caspius)", Journal of Applied Biology, 32, 4, 2020, 38-57. magiran.com/p2141039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال