ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ازاده کریمی جعفری، منیر حسین زاده نمین، (1399). اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری، نشریه زیست شناسی کاربردی، 32(4)، 114-128. magiran.com/p2141043
Azadeh Karimi.Jafari , Monir Hosainzaadeh, (2020). The effect of nano silver on elements of saffron corms under salinity coundition, Journal of Applied Biology, 32(4), 114-128. magiran.com/p2141043
ازاده کریمی جعفری، منیر حسین زاده نمین، اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری. نشریه زیست شناسی کاربردی، 1399؛ 32(4): 114-128. magiran.com/p2141043
Azadeh Karimi.Jafari , Monir Hosainzaadeh, The effect of nano silver on elements of saffron corms under salinity coundition, Journal of Applied Biology, 2020; 32(4): 114-128. magiran.com/p2141043
ازاده کریمی جعفری، منیر حسین زاده نمین، "اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری"، نشریه زیست شناسی کاربردی 32، شماره 4 (1399): 114-128. magiran.com/p2141043
Azadeh Karimi.Jafari , Monir Hosainzaadeh, "The effect of nano silver on elements of saffron corms under salinity coundition", Journal of Applied Biology 32, no.4 (2020): 114-128. magiran.com/p2141043
ازاده کریمی جعفری، منیر حسین زاده نمین، (1399). 'اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 32(4)، صص.114-128. magiran.com/p2141043
Azadeh Karimi.Jafari , Monir Hosainzaadeh, (2020). 'The effect of nano silver on elements of saffron corms under salinity coundition', Journal of Applied Biology, 32(4), pp.114-128. magiran.com/p2141043
ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین. "اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری". نشریه زیست شناسی کاربردی، 32 ،4 ، 1399، 114-128. magiran.com/p2141043
Azadeh Karimi.Jafari ; Monir Hosainzaadeh. "The effect of nano silver on elements of saffron corms under salinity coundition", Journal of Applied Biology, 32, 4, 2020, 114-128. magiran.com/p2141043
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال