ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس ابهری، اسماعیل قلی نژاد، (1399). تاثیر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در نخود تحت شرایط مختلف آبیاری، مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان، 9(2)، 19-29. magiran.com/p2141207
Abbas Abhari, Esmaeil Gholinezhad , (2020). Effect of humic acid on grain yield and yield components in chickpea under different irrigation levels, Journal of Plant Physiology and Breeding, 9(2), 19-29. magiran.com/p2141207
عباس ابهری، اسماعیل قلی نژاد، تاثیر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در نخود تحت شرایط مختلف آبیاری. مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان، 1399؛ 9(2): 19-29. magiran.com/p2141207
Abbas Abhari, Esmaeil Gholinezhad , Effect of humic acid on grain yield and yield components in chickpea under different irrigation levels, Journal of Plant Physiology and Breeding, 2020; 9(2): 19-29. magiran.com/p2141207
عباس ابهری، اسماعیل قلی نژاد، "تاثیر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در نخود تحت شرایط مختلف آبیاری"، مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان 9، شماره 2 (1399): 19-29. magiran.com/p2141207
Abbas Abhari, Esmaeil Gholinezhad , "Effect of humic acid on grain yield and yield components in chickpea under different irrigation levels", Journal of Plant Physiology and Breeding 9, no.2 (2020): 19-29. magiran.com/p2141207
عباس ابهری، اسماعیل قلی نژاد، (1399). 'تاثیر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در نخود تحت شرایط مختلف آبیاری'، مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان، 9(2)، صص.19-29. magiran.com/p2141207
Abbas Abhari, Esmaeil Gholinezhad , (2020). 'Effect of humic acid on grain yield and yield components in chickpea under different irrigation levels', Journal of Plant Physiology and Breeding, 9(2), pp.19-29. magiran.com/p2141207
عباس ابهری؛ اسماعیل قلی نژاد. "تاثیر اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در نخود تحت شرایط مختلف آبیاری". مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان، 9 ،2 ، 1399، 19-29. magiran.com/p2141207
Abbas Abhari; Esmaeil Gholinezhad . "Effect of humic acid on grain yield and yield components in chickpea under different irrigation levels", Journal of Plant Physiology and Breeding, 9, 2, 2020, 19-29. magiran.com/p2141207
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال