ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
برزو کازرانی، سعید نواب پور، حسین صبوری، سیده ساناز رمضان پور، خلیل زینلی نژاد، علی اسکندری، (1399). گروه بندی لاین های موتانت برنج از نظر صفات مهم مورفولوژیک و زراعی در شرایط متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره، مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان، 9(2)، 85-96. magiran.com/p2141213
Borzo Kazerani, Saeid Navabpour , Hossein Sabouri, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Khalil Zaynali Nezhad, Ali Eskandari, (2020). Grouping of rice mutant lines based on morphological and agronomical traits under different moisture conditions using multivariate statistical methods, Journal of Plant Physiology and Breeding, 9(2), 85-96. magiran.com/p2141213
برزو کازرانی، سعید نواب پور، حسین صبوری، سیده ساناز رمضان پور، خلیل زینلی نژاد، علی اسکندری، گروه بندی لاین های موتانت برنج از نظر صفات مهم مورفولوژیک و زراعی در شرایط متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره. مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان، 1399؛ 9(2): 85-96. magiran.com/p2141213
Borzo Kazerani, Saeid Navabpour , Hossein Sabouri, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Khalil Zaynali Nezhad, Ali Eskandari, Grouping of rice mutant lines based on morphological and agronomical traits under different moisture conditions using multivariate statistical methods, Journal of Plant Physiology and Breeding, 2020; 9(2): 85-96. magiran.com/p2141213
برزو کازرانی، سعید نواب پور، حسین صبوری، سیده ساناز رمضان پور، خلیل زینلی نژاد، علی اسکندری، "گروه بندی لاین های موتانت برنج از نظر صفات مهم مورفولوژیک و زراعی در شرایط متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره"، مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان 9، شماره 2 (1399): 85-96. magiran.com/p2141213
Borzo Kazerani, Saeid Navabpour , Hossein Sabouri, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Khalil Zaynali Nezhad, Ali Eskandari, "Grouping of rice mutant lines based on morphological and agronomical traits under different moisture conditions using multivariate statistical methods", Journal of Plant Physiology and Breeding 9, no.2 (2020): 85-96. magiran.com/p2141213
برزو کازرانی، سعید نواب پور، حسین صبوری، سیده ساناز رمضان پور، خلیل زینلی نژاد، علی اسکندری، (1399). 'گروه بندی لاین های موتانت برنج از نظر صفات مهم مورفولوژیک و زراعی در شرایط متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره'، مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان، 9(2)، صص.85-96. magiran.com/p2141213
Borzo Kazerani, Saeid Navabpour , Hossein Sabouri, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Khalil Zaynali Nezhad, Ali Eskandari, (2020). 'Grouping of rice mutant lines based on morphological and agronomical traits under different moisture conditions using multivariate statistical methods', Journal of Plant Physiology and Breeding, 9(2), pp.85-96. magiran.com/p2141213
برزو کازرانی؛ سعید نواب پور؛ حسین صبوری؛ سیده ساناز رمضان پور؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی اسکندری. "گروه بندی لاین های موتانت برنج از نظر صفات مهم مورفولوژیک و زراعی در شرایط متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیره". مجله فیزیولوژی و اصلاح گیاهان، 9 ،2 ، 1399، 85-96. magiran.com/p2141213
Borzo Kazerani; Saeid Navabpour ; Hossein Sabouri; Seyedeh Sanaz Ramezanpour; Khalil Zaynali Nezhad; Ali Eskandari. "Grouping of rice mutant lines based on morphological and agronomical traits under different moisture conditions using multivariate statistical methods", Journal of Plant Physiology and Breeding, 9, 2, 2020, 85-96. magiran.com/p2141213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال