ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کرمانی مامازندی، محمدعلی محمدی فر، سیاوش طالع پسند، محمود نجفی، (1398). مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه ریزی دانشجویان ورزشکار، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 15(4)، 125-140. magiran.com/p2141546
Zahra Kermani Mamazandi , MohammadAli Mohammadyfar, Siavash Talepasand, Mahmoud Najafi, (2020). Comparison of the Effectiveness of Neurofeedback and Mindfulness Training in Improving the Executive Function of Athlete Students', Quarterly Journal of Psychological Studies, 15(4), 125-140. magiran.com/p2141546
زهرا کرمانی مامازندی، محمدعلی محمدی فر، سیاوش طالع پسند، محمود نجفی، مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه ریزی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 1398؛ 15(4): 125-140. magiran.com/p2141546
Zahra Kermani Mamazandi , MohammadAli Mohammadyfar, Siavash Talepasand, Mahmoud Najafi, Comparison of the Effectiveness of Neurofeedback and Mindfulness Training in Improving the Executive Function of Athlete Students', Quarterly Journal of Psychological Studies, 2020; 15(4): 125-140. magiran.com/p2141546
زهرا کرمانی مامازندی، محمدعلی محمدی فر، سیاوش طالع پسند، محمود نجفی، "مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه ریزی دانشجویان ورزشکار"، فصلنامه مطالعات روانشناختی 15، شماره 4 (1398): 125-140. magiran.com/p2141546
Zahra Kermani Mamazandi , MohammadAli Mohammadyfar, Siavash Talepasand, Mahmoud Najafi, "Comparison of the Effectiveness of Neurofeedback and Mindfulness Training in Improving the Executive Function of Athlete Students'", Quarterly Journal of Psychological Studies 15, no.4 (2020): 125-140. magiran.com/p2141546
زهرا کرمانی مامازندی، محمدعلی محمدی فر، سیاوش طالع پسند، محمود نجفی، (1398). 'مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه ریزی دانشجویان ورزشکار'، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 15(4)، صص.125-140. magiran.com/p2141546
Zahra Kermani Mamazandi , MohammadAli Mohammadyfar, Siavash Talepasand, Mahmoud Najafi, (2020). 'Comparison of the Effectiveness of Neurofeedback and Mindfulness Training in Improving the Executive Function of Athlete Students'', Quarterly Journal of Psychological Studies, 15(4), pp.125-140. magiran.com/p2141546
زهرا کرمانی مامازندی؛ محمدعلی محمدی فر؛ سیاوش طالع پسند؛ محمود نجفی. "مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه ریزی دانشجویان ورزشکار". فصلنامه مطالعات روانشناختی، 15 ،4 ، 1398، 125-140. magiran.com/p2141546
Zahra Kermani Mamazandi ; MohammadAli Mohammadyfar; Siavash Talepasand; Mahmoud Najafi. "Comparison of the Effectiveness of Neurofeedback and Mindfulness Training in Improving the Executive Function of Athlete Students'", Quarterly Journal of Psychological Studies, 15, 4, 2020, 125-140. magiran.com/p2141546
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال