ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل قلی نژاد، رضا درویش زاده، (1399). تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ‌های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزا، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 51(1)، 177-194. magiran.com/p2141634
Esmaeil Gholinezhad , Reza Darvishzadehvishzadeh, (2020). Path analysis of effective traits on oil and protein yield in sesame genotypes under different moisture conditions and mycorrhiza utilization, Iranian Journal of Field Crop Science, 51(1), 177-194. magiran.com/p2141634
اسماعیل قلی نژاد، رضا درویش زاده، تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ‌های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزا. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1399؛ 51(1): 177-194. magiran.com/p2141634
Esmaeil Gholinezhad , Reza Darvishzadehvishzadeh, Path analysis of effective traits on oil and protein yield in sesame genotypes under different moisture conditions and mycorrhiza utilization, Iranian Journal of Field Crop Science, 2020; 51(1): 177-194. magiran.com/p2141634
اسماعیل قلی نژاد، رضا درویش زاده، "تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ‌های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزا"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 51، شماره 1 (1399): 177-194. magiran.com/p2141634
Esmaeil Gholinezhad , Reza Darvishzadehvishzadeh, "Path analysis of effective traits on oil and protein yield in sesame genotypes under different moisture conditions and mycorrhiza utilization", Iranian Journal of Field Crop Science 51, no.1 (2020): 177-194. magiran.com/p2141634
اسماعیل قلی نژاد، رضا درویش زاده، (1399). 'تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ‌های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزا'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 51(1)، صص.177-194. magiran.com/p2141634
Esmaeil Gholinezhad , Reza Darvishzadehvishzadeh, (2020). 'Path analysis of effective traits on oil and protein yield in sesame genotypes under different moisture conditions and mycorrhiza utilization', Iranian Journal of Field Crop Science, 51(1), pp.177-194. magiran.com/p2141634
اسماعیل قلی نژاد؛ رضا درویش زاده. "تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد روغن و پروتئین در ژنوتیپ‌های کنجد در شرایط مختلف رطوبتی و استفاده از میکوریزا". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 51 ،1 ، 1399، 177-194. magiran.com/p2141634
Esmaeil Gholinezhad ; Reza Darvishzadehvishzadeh. "Path analysis of effective traits on oil and protein yield in sesame genotypes under different moisture conditions and mycorrhiza utilization", Iranian Journal of Field Crop Science, 51, 1, 2020, 177-194. magiran.com/p2141634
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال