ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادیه پرهیزکار، علی ریاستی، مریم هاشم‌پور صادقیان، (1399). جوانان و شادمانی: مطالعه رابطه تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی با شادمانی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 10(1)، 85-102. magiran.com/p2141677
H.Parhizkar, A.Riasaty, M.Hashempour Sadeghian, (2020). Youth and Happiness: Studying the Relationship between Socio-Demographic Determinants and Happiness among Students of Shiraz University of Medical Sciences, Irainian Journal of Culture in The Islamic University, 10(1), 85-102. magiran.com/p2141677
هادیه پرهیزکار، علی ریاستی، مریم هاشم‌پور صادقیان، جوانان و شادمانی: مطالعه رابطه تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی با شادمانی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 1399؛ 10(1): 85-102. magiran.com/p2141677
H.Parhizkar, A.Riasaty, M.Hashempour Sadeghian, Youth and Happiness: Studying the Relationship between Socio-Demographic Determinants and Happiness among Students of Shiraz University of Medical Sciences, Irainian Journal of Culture in The Islamic University, 2020; 10(1): 85-102. magiran.com/p2141677
هادیه پرهیزکار، علی ریاستی، مریم هاشم‌پور صادقیان، "جوانان و شادمانی: مطالعه رابطه تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی با شادمانی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی 10، شماره 1 (1399): 85-102. magiran.com/p2141677
H.Parhizkar, A.Riasaty, M.Hashempour Sadeghian, "Youth and Happiness: Studying the Relationship between Socio-Demographic Determinants and Happiness among Students of Shiraz University of Medical Sciences", Irainian Journal of Culture in The Islamic University 10, no.1 (2020): 85-102. magiran.com/p2141677
هادیه پرهیزکار، علی ریاستی، مریم هاشم‌پور صادقیان، (1399). 'جوانان و شادمانی: مطالعه رابطه تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی با شادمانی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 10(1)، صص.85-102. magiran.com/p2141677
H.Parhizkar, A.Riasaty, M.Hashempour Sadeghian, (2020). 'Youth and Happiness: Studying the Relationship between Socio-Demographic Determinants and Happiness among Students of Shiraz University of Medical Sciences', Irainian Journal of Culture in The Islamic University, 10(1), pp.85-102. magiran.com/p2141677
هادیه پرهیزکار؛ علی ریاستی؛ مریم هاشم‌پور صادقیان. "جوانان و شادمانی: مطالعه رابطه تعیین‌کننده‌های اجتماعی- جمعیتی با شادمانی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز". فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 10 ،1 ، 1399، 85-102. magiran.com/p2141677
H.Parhizkar; A.Riasaty; M.Hashempour Sadeghian. "Youth and Happiness: Studying the Relationship between Socio-Demographic Determinants and Happiness among Students of Shiraz University of Medical Sciences", Irainian Journal of Culture in The Islamic University, 10, 1, 2020, 85-102. magiran.com/p2141677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال