ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آگاتا الیسا میراندا کورتس، آلفونسو گابریئل روئیز گارسیا، آلیسیا النا الیورا، ایوب، جراردو گارزا، مالاکارا، جوزه گابریئل روئیز، سروانتس، جوزه آلبرتو توسکانو زاپین، اسماعیل هرناندز آوالوس، (1399). اثرات قلبی-تنفسی تجویز اپی دورال کتامین یا لیدوکائین در سگ های تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان: یک مطالعه مقایسه ای، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 21(2)، 92-96. magiran.com/p2141757
A. E. Miranda-Cortés, A. G. Ruiz-García, A. E. Olivera-Ayub, G. Garza-Malacara, J. G. Ruiz-Cervantes, J. A. Toscano-Zapien, I. Hernández-Avalos , (2020). Cardiorespiratory effects of epidurally administered ketamine or lidocaine in dogs undergoing ovariohysterectomy surgery: a comparative study, Iranian Journal of Veterinary Research, 21(2), 92-96. magiran.com/p2141757
آگاتا الیسا میراندا کورتس، آلفونسو گابریئل روئیز گارسیا، آلیسیا النا الیورا، ایوب، جراردو گارزا، مالاکارا، جوزه گابریئل روئیز، سروانتس، جوزه آلبرتو توسکانو زاپین، اسماعیل هرناندز آوالوس، اثرات قلبی-تنفسی تجویز اپی دورال کتامین یا لیدوکائین در سگ های تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان: یک مطالعه مقایسه ای. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1399؛ 21(2): 92-96. magiran.com/p2141757
A. E. Miranda-Cortés, A. G. Ruiz-García, A. E. Olivera-Ayub, G. Garza-Malacara, J. G. Ruiz-Cervantes, J. A. Toscano-Zapien, I. Hernández-Avalos , Cardiorespiratory effects of epidurally administered ketamine or lidocaine in dogs undergoing ovariohysterectomy surgery: a comparative study, Iranian Journal of Veterinary Research, 2020; 21(2): 92-96. magiran.com/p2141757
آگاتا الیسا میراندا کورتس، آلفونسو گابریئل روئیز گارسیا، آلیسیا النا الیورا، ایوب، جراردو گارزا، مالاکارا، جوزه گابریئل روئیز، سروانتس، جوزه آلبرتو توسکانو زاپین، اسماعیل هرناندز آوالوس، "اثرات قلبی-تنفسی تجویز اپی دورال کتامین یا لیدوکائین در سگ های تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان: یک مطالعه مقایسه ای"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 21، شماره 2 (1399): 92-96. magiran.com/p2141757
A. E. Miranda-Cortés, A. G. Ruiz-García, A. E. Olivera-Ayub, G. Garza-Malacara, J. G. Ruiz-Cervantes, J. A. Toscano-Zapien, I. Hernández-Avalos , "Cardiorespiratory effects of epidurally administered ketamine or lidocaine in dogs undergoing ovariohysterectomy surgery: a comparative study", Iranian Journal of Veterinary Research 21, no.2 (2020): 92-96. magiran.com/p2141757
آگاتا الیسا میراندا کورتس، آلفونسو گابریئل روئیز گارسیا، آلیسیا النا الیورا، ایوب، جراردو گارزا، مالاکارا، جوزه گابریئل روئیز، سروانتس، جوزه آلبرتو توسکانو زاپین، اسماعیل هرناندز آوالوس، (1399). 'اثرات قلبی-تنفسی تجویز اپی دورال کتامین یا لیدوکائین در سگ های تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان: یک مطالعه مقایسه ای'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 21(2)، صص.92-96. magiran.com/p2141757
A. E. Miranda-Cortés, A. G. Ruiz-García, A. E. Olivera-Ayub, G. Garza-Malacara, J. G. Ruiz-Cervantes, J. A. Toscano-Zapien, I. Hernández-Avalos , (2020). 'Cardiorespiratory effects of epidurally administered ketamine or lidocaine in dogs undergoing ovariohysterectomy surgery: a comparative study', Iranian Journal of Veterinary Research, 21(2), pp.92-96. magiran.com/p2141757
آگاتا الیسا میراندا کورتس؛ آلفونسو گابریئل روئیز گارسیا؛ آلیسیا النا الیورا؛ ایوب؛ جراردو گارزا؛ مالاکارا؛ جوزه گابریئل روئیز؛ سروانتس؛ جوزه آلبرتو توسکانو زاپین؛ اسماعیل هرناندز آوالوس. "اثرات قلبی-تنفسی تجویز اپی دورال کتامین یا لیدوکائین در سگ های تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان: یک مطالعه مقایسه ای". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 21 ،2 ، 1399، 92-96. magiran.com/p2141757
A. E. Miranda-Cortés; A. G. Ruiz-García; A. E. Olivera-Ayub; G. Garza-Malacara; J. G. Ruiz-Cervantes; J. A. Toscano-Zapien; I. Hernández-Avalos . "Cardiorespiratory effects of epidurally administered ketamine or lidocaine in dogs undergoing ovariohysterectomy surgery: a comparative study", Iranian Journal of Veterinary Research, 21, 2, 2020, 92-96. magiran.com/p2141757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال