ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد خمرنیا، سیده زکیه هاشمی کارغش، مصطفی پیوند، شیرین کوشش، فرزاد رمضانی، (1399). بررسی میزان اعتماد مردم به خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، مجله پایش، 19(3)، 243-254. magiran.com/p2141768
Mohammad Khammarnia, Zakiye Hashemi Karghash, Mostafa Peyvand, Shirin Kooshesh, Farzad Ramezani, (2020). A Survey on Trust to Hospital Services after Health Transformation Plan, Payesh, 19(3), 243-254. magiran.com/p2141768
محمد خمرنیا، سیده زکیه هاشمی کارغش، مصطفی پیوند، شیرین کوشش، فرزاد رمضانی، بررسی میزان اعتماد مردم به خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت. مجله پایش، 1399؛ 19(3): 243-254. magiran.com/p2141768
Mohammad Khammarnia, Zakiye Hashemi Karghash, Mostafa Peyvand, Shirin Kooshesh, Farzad Ramezani, A Survey on Trust to Hospital Services after Health Transformation Plan, Payesh, 2020; 19(3): 243-254. magiran.com/p2141768
محمد خمرنیا، سیده زکیه هاشمی کارغش، مصطفی پیوند، شیرین کوشش، فرزاد رمضانی، "بررسی میزان اعتماد مردم به خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت"، مجله پایش 19، شماره 3 (1399): 243-254. magiran.com/p2141768
Mohammad Khammarnia, Zakiye Hashemi Karghash, Mostafa Peyvand, Shirin Kooshesh, Farzad Ramezani, "A Survey on Trust to Hospital Services after Health Transformation Plan", Payesh 19, no.3 (2020): 243-254. magiran.com/p2141768
محمد خمرنیا، سیده زکیه هاشمی کارغش، مصطفی پیوند، شیرین کوشش، فرزاد رمضانی، (1399). 'بررسی میزان اعتماد مردم به خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت'، مجله پایش، 19(3)، صص.243-254. magiran.com/p2141768
Mohammad Khammarnia, Zakiye Hashemi Karghash, Mostafa Peyvand, Shirin Kooshesh, Farzad Ramezani, (2020). 'A Survey on Trust to Hospital Services after Health Transformation Plan', Payesh, 19(3), pp.243-254. magiran.com/p2141768
محمد خمرنیا؛ سیده زکیه هاشمی کارغش؛ مصطفی پیوند؛ شیرین کوشش؛ فرزاد رمضانی. "بررسی میزان اعتماد مردم به خدمات بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت". مجله پایش، 19 ،3 ، 1399، 243-254. magiran.com/p2141768
Mohammad Khammarnia; Zakiye Hashemi Karghash; Mostafa Peyvand; Shirin Kooshesh; Farzad Ramezani. "A Survey on Trust to Hospital Services after Health Transformation Plan", Payesh, 19, 3, 2020, 243-254. magiran.com/p2141768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال