ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسون آیین پرست، علی اصغر حائری مهریزی، حامد زندیان، فرزانه مفتون، فرانک فرزدی، فاطمه ریاضی، (1399). بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی، مجله پایش، 19(3)، 267-274. magiran.com/p2141770
Afsoon Aeenparast, AliAsghar Haeri Mehrizi, Hamed Zandian, Farzaneh Maftoon, Faranak Farzadi, Fatemeh Riazi, (2020). Outpatient visits by seniors under the Social Security Organization in Iran, Payesh, 19(3), 267-274. magiran.com/p2141770
افسون آیین پرست، علی اصغر حائری مهریزی، حامد زندیان، فرزانه مفتون، فرانک فرزدی، فاطمه ریاضی، بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی. مجله پایش، 1399؛ 19(3): 267-274. magiran.com/p2141770
Afsoon Aeenparast, AliAsghar Haeri Mehrizi, Hamed Zandian, Farzaneh Maftoon, Faranak Farzadi, Fatemeh Riazi, Outpatient visits by seniors under the Social Security Organization in Iran, Payesh, 2020; 19(3): 267-274. magiran.com/p2141770
افسون آیین پرست، علی اصغر حائری مهریزی، حامد زندیان، فرزانه مفتون، فرانک فرزدی، فاطمه ریاضی، "بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی"، مجله پایش 19، شماره 3 (1399): 267-274. magiran.com/p2141770
Afsoon Aeenparast, AliAsghar Haeri Mehrizi, Hamed Zandian, Farzaneh Maftoon, Faranak Farzadi, Fatemeh Riazi, "Outpatient visits by seniors under the Social Security Organization in Iran", Payesh 19, no.3 (2020): 267-274. magiran.com/p2141770
افسون آیین پرست، علی اصغر حائری مهریزی، حامد زندیان، فرزانه مفتون، فرانک فرزدی، فاطمه ریاضی، (1399). 'بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی'، مجله پایش، 19(3)، صص.267-274. magiran.com/p2141770
Afsoon Aeenparast, AliAsghar Haeri Mehrizi, Hamed Zandian, Farzaneh Maftoon, Faranak Farzadi, Fatemeh Riazi, (2020). 'Outpatient visits by seniors under the Social Security Organization in Iran', Payesh, 19(3), pp.267-274. magiran.com/p2141770
افسون آیین پرست؛ علی اصغر حائری مهریزی؛ حامد زندیان؛ فرزانه مفتون؛ فرانک فرزدی؛ فاطمه ریاضی. "بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی". مجله پایش، 19 ،3 ، 1399، 267-274. magiran.com/p2141770
Afsoon Aeenparast; AliAsghar Haeri Mehrizi; Hamed Zandian; Farzaneh Maftoon; Faranak Farzadi; Fatemeh Riazi. "Outpatient visits by seniors under the Social Security Organization in Iran", Payesh, 19, 3, 2020, 267-274. magiran.com/p2141770
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال