ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه هروی، محمد حاتمی، حسن احدی، (1399). اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب، مجله پایش، 19(3)، 275-287. magiran.com/p2141771
Mahboubeh Heravi, Mohammad Hatami, Hassan Ahadi, (2020). The Effectiveness of Spiritual Therapy on Quality of Life in the Elderly with Acute Coronary heart Disease, Payesh, 19(3), 275-287. magiran.com/p2141771
محبوبه هروی، محمد حاتمی، حسن احدی، اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب. مجله پایش، 1399؛ 19(3): 275-287. magiran.com/p2141771
Mahboubeh Heravi, Mohammad Hatami, Hassan Ahadi, The Effectiveness of Spiritual Therapy on Quality of Life in the Elderly with Acute Coronary heart Disease, Payesh, 2020; 19(3): 275-287. magiran.com/p2141771
محبوبه هروی، محمد حاتمی، حسن احدی، "اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب"، مجله پایش 19، شماره 3 (1399): 275-287. magiran.com/p2141771
Mahboubeh Heravi, Mohammad Hatami, Hassan Ahadi, "The Effectiveness of Spiritual Therapy on Quality of Life in the Elderly with Acute Coronary heart Disease", Payesh 19, no.3 (2020): 275-287. magiran.com/p2141771
محبوبه هروی، محمد حاتمی، حسن احدی، (1399). 'اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب'، مجله پایش، 19(3)، صص.275-287. magiran.com/p2141771
Mahboubeh Heravi, Mohammad Hatami, Hassan Ahadi, (2020). 'The Effectiveness of Spiritual Therapy on Quality of Life in the Elderly with Acute Coronary heart Disease', Payesh, 19(3), pp.275-287. magiran.com/p2141771
محبوبه هروی؛ محمد حاتمی؛ حسن احدی. "اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری حاد کرونری قلب". مجله پایش، 19 ،3 ، 1399، 275-287. magiran.com/p2141771
Mahboubeh Heravi; Mohammad Hatami; Hassan Ahadi. "The Effectiveness of Spiritual Therapy on Quality of Life in the Elderly with Acute Coronary heart Disease", Payesh, 19, 3, 2020, 275-287. magiran.com/p2141771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال