ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا زمانخانی، افسون تیزویر، زهرا داداشی عین شیخ، سعیده عطاء الهی، (1399). شکاف کیفیت برنامه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در استان البرز سال 1397، مجله پایش، 19(3)، 299-309. magiran.com/p2141773
Fariba Zmankhani, Afsoon Tizvir, Zahra Dadashieynsheykh, Saeedeh Ataollahi, (2020). Quality gap assessment of premarital education and counseling in Alborz province in 2018, Payesh, 19(3), 299-309. magiran.com/p2141773
فریبا زمانخانی، افسون تیزویر، زهرا داداشی عین شیخ، سعیده عطاء الهی، شکاف کیفیت برنامه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در استان البرز سال 1397. مجله پایش، 1399؛ 19(3): 299-309. magiran.com/p2141773
Fariba Zmankhani, Afsoon Tizvir, Zahra Dadashieynsheykh, Saeedeh Ataollahi, Quality gap assessment of premarital education and counseling in Alborz province in 2018, Payesh, 2020; 19(3): 299-309. magiran.com/p2141773
فریبا زمانخانی، افسون تیزویر، زهرا داداشی عین شیخ، سعیده عطاء الهی، "شکاف کیفیت برنامه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در استان البرز سال 1397"، مجله پایش 19، شماره 3 (1399): 299-309. magiran.com/p2141773
Fariba Zmankhani, Afsoon Tizvir, Zahra Dadashieynsheykh, Saeedeh Ataollahi, "Quality gap assessment of premarital education and counseling in Alborz province in 2018", Payesh 19, no.3 (2020): 299-309. magiran.com/p2141773
فریبا زمانخانی، افسون تیزویر، زهرا داداشی عین شیخ، سعیده عطاء الهی، (1399). 'شکاف کیفیت برنامه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در استان البرز سال 1397'، مجله پایش، 19(3)، صص.299-309. magiran.com/p2141773
Fariba Zmankhani, Afsoon Tizvir, Zahra Dadashieynsheykh, Saeedeh Ataollahi, (2020). 'Quality gap assessment of premarital education and counseling in Alborz province in 2018', Payesh, 19(3), pp.299-309. magiran.com/p2141773
فریبا زمانخانی؛ افسون تیزویر؛ زهرا داداشی عین شیخ؛ سعیده عطاء الهی. "شکاف کیفیت برنامه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در استان البرز سال 1397". مجله پایش، 19 ،3 ، 1399، 299-309. magiran.com/p2141773
Fariba Zmankhani; Afsoon Tizvir; Zahra Dadashieynsheykh; Saeedeh Ataollahi. "Quality gap assessment of premarital education and counseling in Alborz province in 2018", Payesh, 19, 3, 2020, 299-309. magiran.com/p2141773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال