ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علیرضا علوی، محمد حسین پور، یدالله مهرعلی زاده، (1399). ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی، مجله پایش، 19(3)، 319-336. magiran.com/p2141775
Seyyedalireza Alavi, Mohammad Hoseeinpour, Yadollah Mehralizadeh, (2020). An Empowerment Model of Managers of Vocational Health Education and Training Centers in Non-governmental Sectors: A Case Study, Payesh, 19(3), 319-336. magiran.com/p2141775
سید علیرضا علوی، محمد حسین پور، یدالله مهرعلی زاده، ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی. مجله پایش، 1399؛ 19(3): 319-336. magiran.com/p2141775
Seyyedalireza Alavi, Mohammad Hoseeinpour, Yadollah Mehralizadeh, An Empowerment Model of Managers of Vocational Health Education and Training Centers in Non-governmental Sectors: A Case Study, Payesh, 2020; 19(3): 319-336. magiran.com/p2141775
سید علیرضا علوی، محمد حسین پور، یدالله مهرعلی زاده، "ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی"، مجله پایش 19، شماره 3 (1399): 319-336. magiran.com/p2141775
Seyyedalireza Alavi, Mohammad Hoseeinpour, Yadollah Mehralizadeh, "An Empowerment Model of Managers of Vocational Health Education and Training Centers in Non-governmental Sectors: A Case Study", Payesh 19, no.3 (2020): 319-336. magiran.com/p2141775
سید علیرضا علوی، محمد حسین پور، یدالله مهرعلی زاده، (1399). 'ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی'، مجله پایش، 19(3)، صص.319-336. magiran.com/p2141775
Seyyedalireza Alavi, Mohammad Hoseeinpour, Yadollah Mehralizadeh, (2020). 'An Empowerment Model of Managers of Vocational Health Education and Training Centers in Non-governmental Sectors: A Case Study', Payesh, 19(3), pp.319-336. magiran.com/p2141775
سید علیرضا علوی؛ محمد حسین پور؛ یدالله مهرعلی زاده. "ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی". مجله پایش، 19 ،3 ، 1399، 319-336. magiran.com/p2141775
Seyyedalireza Alavi; Mohammad Hoseeinpour; Yadollah Mehralizadeh. "An Empowerment Model of Managers of Vocational Health Education and Training Centers in Non-governmental Sectors: A Case Study", Payesh, 19, 3, 2020, 319-336. magiran.com/p2141775
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال