ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا مختاری حصاری، بهناز معزی، علی منتظری، (1399). ویروس کرونا و مواجهه بیش از حد اطلاعاتی، مجله پایش، 19(3)، 349-353. magiran.com/p2141777
Parisa Mokhatri Hesari, Behnaz Moezzi, Ali Montazeri, (2020). Infodemic, misinformation and the COVID-19, Payesh, 19(3), 349-353. magiran.com/p2141777
پریسا مختاری حصاری، بهناز معزی، علی منتظری، ویروس کرونا و مواجهه بیش از حد اطلاعاتی. مجله پایش، 1399؛ 19(3): 349-353. magiran.com/p2141777
Parisa Mokhatri Hesari, Behnaz Moezzi, Ali Montazeri, Infodemic, misinformation and the COVID-19, Payesh, 2020; 19(3): 349-353. magiran.com/p2141777
پریسا مختاری حصاری، بهناز معزی، علی منتظری، "ویروس کرونا و مواجهه بیش از حد اطلاعاتی"، مجله پایش 19، شماره 3 (1399): 349-353. magiran.com/p2141777
Parisa Mokhatri Hesari, Behnaz Moezzi, Ali Montazeri, "Infodemic, misinformation and the COVID-19", Payesh 19, no.3 (2020): 349-353. magiran.com/p2141777
پریسا مختاری حصاری، بهناز معزی، علی منتظری، (1399). 'ویروس کرونا و مواجهه بیش از حد اطلاعاتی'، مجله پایش، 19(3)، صص.349-353. magiran.com/p2141777
Parisa Mokhatri Hesari, Behnaz Moezzi, Ali Montazeri, (2020). 'Infodemic, misinformation and the COVID-19', Payesh, 19(3), pp.349-353. magiran.com/p2141777
پریسا مختاری حصاری؛ بهناز معزی؛ علی منتظری. "ویروس کرونا و مواجهه بیش از حد اطلاعاتی". مجله پایش، 19 ،3 ، 1399، 349-353. magiran.com/p2141777
Parisa Mokhatri Hesari; Behnaz Moezzi; Ali Montazeri. "Infodemic, misinformation and the COVID-19", Payesh, 19, 3, 2020, 349-353. magiran.com/p2141777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال