ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سبحان، فرمیسک نظری، یونس محمدی، (1399). بررسی همراهی درماتیت سبورئیک و سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینا همدان، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 27(1)، 13-20. magiran.com/p2141806
Mohammadreza Sobhan, Fermisk Nazari, Younes Mohammadi, (2020). Correlation between Seborrheic Dermatitis and Metabolic Syndrome in Patients Referred to Sina Hospital of Hamadan, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 27(1), 13-20. magiran.com/p2141806
محمدرضا سبحان، فرمیسک نظری، یونس محمدی، بررسی همراهی درماتیت سبورئیک و سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینا همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1399؛ 27(1): 13-20. magiran.com/p2141806
Mohammadreza Sobhan, Fermisk Nazari, Younes Mohammadi, Correlation between Seborrheic Dermatitis and Metabolic Syndrome in Patients Referred to Sina Hospital of Hamadan, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2020; 27(1): 13-20. magiran.com/p2141806
محمدرضا سبحان، فرمیسک نظری، یونس محمدی، "بررسی همراهی درماتیت سبورئیک و سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینا همدان"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 27، شماره 1 (1399): 13-20. magiran.com/p2141806
Mohammadreza Sobhan, Fermisk Nazari, Younes Mohammadi, "Correlation between Seborrheic Dermatitis and Metabolic Syndrome in Patients Referred to Sina Hospital of Hamadan", Avicenna Journal of Clinical Medicine 27, no.1 (2020): 13-20. magiran.com/p2141806
محمدرضا سبحان، فرمیسک نظری، یونس محمدی، (1399). 'بررسی همراهی درماتیت سبورئیک و سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینا همدان'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 27(1)، صص.13-20. magiran.com/p2141806
Mohammadreza Sobhan, Fermisk Nazari, Younes Mohammadi, (2020). 'Correlation between Seborrheic Dermatitis and Metabolic Syndrome in Patients Referred to Sina Hospital of Hamadan', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 27(1), pp.13-20. magiran.com/p2141806
محمدرضا سبحان؛ فرمیسک نظری؛ یونس محمدی. "بررسی همراهی درماتیت سبورئیک و سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان سینا همدان". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 27 ،1 ، 1399، 13-20. magiran.com/p2141806
Mohammadreza Sobhan; Fermisk Nazari; Younes Mohammadi. "Correlation between Seborrheic Dermatitis and Metabolic Syndrome in Patients Referred to Sina Hospital of Hamadan", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 27, 1, 2020, 13-20. magiran.com/p2141806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال