ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری نوریان، شیرین مددکار، مهری دوستی ایرانی، پوران آذری، (1398). مقایسه تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی افراد کاندیدای جراحی عمومی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(12)، 930-937. magiran.com/p2141902
Shirin Madadkar, Kobra Noorian‎, Mehri Doosti Irani, Pran Azari‎, (2020). THE EFFECT OF PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION TECHNIQUE AND AROMATHERAPY WITH DAMASK ROSE ON ANXIETY, STRESS, AND DEPRESSION IN GENERAL SURGERY CANDIDATES, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(12), 930-937. magiran.com/p2141902
کبری نوریان، شیرین مددکار، مهری دوستی ایرانی، پوران آذری، مقایسه تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی افراد کاندیدای جراحی عمومی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(12): 930-937. magiran.com/p2141902
Shirin Madadkar, Kobra Noorian‎, Mehri Doosti Irani, Pran Azari‎, THE EFFECT OF PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION TECHNIQUE AND AROMATHERAPY WITH DAMASK ROSE ON ANXIETY, STRESS, AND DEPRESSION IN GENERAL SURGERY CANDIDATES, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2020; 17(12): 930-937. magiran.com/p2141902
کبری نوریان، شیرین مددکار، مهری دوستی ایرانی، پوران آذری، "مقایسه تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی افراد کاندیدای جراحی عمومی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 12 (1398): 930-937. magiran.com/p2141902
Shirin Madadkar, Kobra Noorian‎, Mehri Doosti Irani, Pran Azari‎, "THE EFFECT OF PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION TECHNIQUE AND AROMATHERAPY WITH DAMASK ROSE ON ANXIETY, STRESS, AND DEPRESSION IN GENERAL SURGERY CANDIDATES", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.12 (2020): 930-937. magiran.com/p2141902
کبری نوریان، شیرین مددکار، مهری دوستی ایرانی، پوران آذری، (1398). 'مقایسه تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی افراد کاندیدای جراحی عمومی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(12)، صص.930-937. magiran.com/p2141902
Shirin Madadkar, Kobra Noorian‎, Mehri Doosti Irani, Pran Azari‎, (2020). 'THE EFFECT OF PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION TECHNIQUE AND AROMATHERAPY WITH DAMASK ROSE ON ANXIETY, STRESS, AND DEPRESSION IN GENERAL SURGERY CANDIDATES', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(12), pp.930-937. magiran.com/p2141902
کبری نوریان؛ شیرین مددکار؛ مهری دوستی ایرانی؛ پوران آذری. "مقایسه تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی افراد کاندیدای جراحی عمومی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،12 ، 1398، 930-937. magiran.com/p2141902
Shirin Madadkar; Kobra Noorian‎; Mehri Doosti Irani; Pran Azari‎. "THE EFFECT OF PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION TECHNIQUE AND AROMATHERAPY WITH DAMASK ROSE ON ANXIETY, STRESS, AND DEPRESSION IN GENERAL SURGERY CANDIDATES", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 12, 2020, 930-937. magiran.com/p2141902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال