ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همایون نورائی، (1399). تحلیل تطبیقی تحولات نظری و تجربی توسعه صنعتی در جهان به منظور تعیین ویژگی های توسعه صنعتی مطلوب، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 7(28)، 179-212. magiran.com/p2142375
Homayoon Nooraie, (2020). Comparative Analysis of the Theoretical and Empirical of Industrial Revolution in the World in Order to Determine the Characteristics of Desirable Industrial Development, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 7(28), 179-212. magiran.com/p2142375
همایون نورائی، تحلیل تطبیقی تحولات نظری و تجربی توسعه صنعتی در جهان به منظور تعیین ویژگی های توسعه صنعتی مطلوب. فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 1399؛ 7(28): 179-212. magiran.com/p2142375
Homayoon Nooraie, Comparative Analysis of the Theoretical and Empirical of Industrial Revolution in the World in Order to Determine the Characteristics of Desirable Industrial Development, Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 2020; 7(28): 179-212. magiran.com/p2142375
همایون نورائی، "تحلیل تطبیقی تحولات نظری و تجربی توسعه صنعتی در جهان به منظور تعیین ویژگی های توسعه صنعتی مطلوب"، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 7، شماره 28 (1399): 179-212. magiran.com/p2142375
Homayoon Nooraie, "Comparative Analysis of the Theoretical and Empirical of Industrial Revolution in the World in Order to Determine the Characteristics of Desirable Industrial Development", Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies 7, no.28 (2020): 179-212. magiran.com/p2142375
همایون نورائی، (1399). 'تحلیل تطبیقی تحولات نظری و تجربی توسعه صنعتی در جهان به منظور تعیین ویژگی های توسعه صنعتی مطلوب'، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 7(28)، صص.179-212. magiran.com/p2142375
Homayoon Nooraie, (2020). 'Comparative Analysis of the Theoretical and Empirical of Industrial Revolution in the World in Order to Determine the Characteristics of Desirable Industrial Development', Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 7(28), pp.179-212. magiran.com/p2142375
همایون نورائی. "تحلیل تطبیقی تحولات نظری و تجربی توسعه صنعتی در جهان به منظور تعیین ویژگی های توسعه صنعتی مطلوب". فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 7 ،28 ، 1399، 179-212. magiran.com/p2142375
Homayoon Nooraie. "Comparative Analysis of the Theoretical and Empirical of Industrial Revolution in the World in Order to Determine the Characteristics of Desirable Industrial Development", Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 7, 28, 2020, 179-212. magiran.com/p2142375
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال