ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی مطیع، مریم پیمانی، مهدیه خورسندی، (1399). انگاره نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کریم، نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 66، 155-172. magiran.com/p2142606
Mahdi Motia , Maryam Peymani, Mahdie Khorsandi, (2020). The Study of the Idea of “Educational System” in the Age of the Revelation of the Quran and Its Reflection in Quranic Understanding, Journal of Quran and Hadith Historical Studies, 66, 155-172. magiran.com/p2142606
مهدی مطیع، مریم پیمانی، مهدیه خورسندی، انگاره نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کریم. نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 1399؛ 66: 155-172. magiran.com/p2142606
Mahdi Motia , Maryam Peymani, Mahdie Khorsandi, The Study of the Idea of “Educational System” in the Age of the Revelation of the Quran and Its Reflection in Quranic Understanding, Journal of Quran and Hadith Historical Studies, 2020; 66: 155-172. magiran.com/p2142606
مهدی مطیع، مریم پیمانی، مهدیه خورسندی، "انگاره نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کریم"، نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث ،66 (1399): 155-172. magiran.com/p2142606
Mahdi Motia , Maryam Peymani, Mahdie Khorsandi, "The Study of the Idea of “Educational System” in the Age of the Revelation of the Quran and Its Reflection in Quranic Understanding", Journal of Quran and Hadith Historical Studies no. 66 (2020): 155-172. magiran.com/p2142606
مهدی مطیع، مریم پیمانی، مهدیه خورسندی، (1399). 'انگاره نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کریم'، نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 66، صص.155-172. magiran.com/p2142606
Mahdi Motia , Maryam Peymani, Mahdie Khorsandi, (2020). 'The Study of the Idea of “Educational System” in the Age of the Revelation of the Quran and Its Reflection in Quranic Understanding', Journal of Quran and Hadith Historical Studies, 66, pp.155-172. magiran.com/p2142606
مهدی مطیع؛ مریم پیمانی؛ مهدیه خورسندی. "انگاره نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کریم". نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، 66 ، 1399، 155-172. magiran.com/p2142606
Mahdi Motia ; Maryam Peymani; Mahdie Khorsandi. "The Study of the Idea of “Educational System” in the Age of the Revelation of the Quran and Its Reflection in Quranic Understanding", Journal of Quran and Hadith Historical Studies, 66, 2020, 155-172. magiran.com/p2142606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال