ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز محمدی، زینب خانجانی، عباس بخشی پور، تورج هاشمی، (1399). پیش بینی سانحه پذیری کودکان بر اساس حساسیت به پاداش و تنبیه: نقش میانجی تکانشگری و نقص توجه، فصلنامه کودکان استثنایی، 20(1)، 31-44. magiran.com/p2142655
Elnaz Mohammadi, Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi Nosratabad, Abbas Bakhshipour Roudsari, (2020). Predicting the Accident Proneness Using Sensitivity to Reward and Sensitivity to Punishment with the Mediative Role of Impulsivity and Inattention Factors, Journal of Exceptional Children, 20(1), 31-44. magiran.com/p2142655
الناز محمدی، زینب خانجانی، عباس بخشی پور، تورج هاشمی، پیش بینی سانحه پذیری کودکان بر اساس حساسیت به پاداش و تنبیه: نقش میانجی تکانشگری و نقص توجه. فصلنامه کودکان استثنایی، 1399؛ 20(1): 31-44. magiran.com/p2142655
Elnaz Mohammadi, Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi Nosratabad, Abbas Bakhshipour Roudsari, Predicting the Accident Proneness Using Sensitivity to Reward and Sensitivity to Punishment with the Mediative Role of Impulsivity and Inattention Factors, Journal of Exceptional Children, 2020; 20(1): 31-44. magiran.com/p2142655
الناز محمدی، زینب خانجانی، عباس بخشی پور، تورج هاشمی، "پیش بینی سانحه پذیری کودکان بر اساس حساسیت به پاداش و تنبیه: نقش میانجی تکانشگری و نقص توجه"، فصلنامه کودکان استثنایی 20، شماره 1 (1399): 31-44. magiran.com/p2142655
Elnaz Mohammadi, Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi Nosratabad, Abbas Bakhshipour Roudsari, "Predicting the Accident Proneness Using Sensitivity to Reward and Sensitivity to Punishment with the Mediative Role of Impulsivity and Inattention Factors", Journal of Exceptional Children 20, no.1 (2020): 31-44. magiran.com/p2142655
الناز محمدی، زینب خانجانی، عباس بخشی پور، تورج هاشمی، (1399). 'پیش بینی سانحه پذیری کودکان بر اساس حساسیت به پاداش و تنبیه: نقش میانجی تکانشگری و نقص توجه'، فصلنامه کودکان استثنایی، 20(1)، صص.31-44. magiran.com/p2142655
Elnaz Mohammadi, Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi Nosratabad, Abbas Bakhshipour Roudsari, (2020). 'Predicting the Accident Proneness Using Sensitivity to Reward and Sensitivity to Punishment with the Mediative Role of Impulsivity and Inattention Factors', Journal of Exceptional Children, 20(1), pp.31-44. magiran.com/p2142655
الناز محمدی؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور؛ تورج هاشمی. "پیش بینی سانحه پذیری کودکان بر اساس حساسیت به پاداش و تنبیه: نقش میانجی تکانشگری و نقص توجه". فصلنامه کودکان استثنایی، 20 ،1 ، 1399، 31-44. magiran.com/p2142655
Elnaz Mohammadi; Zeynab Khanjani; Touraj Hashemi Nosratabad; Abbas Bakhshipour Roudsari. "Predicting the Accident Proneness Using Sensitivity to Reward and Sensitivity to Punishment with the Mediative Role of Impulsivity and Inattention Factors", Journal of Exceptional Children, 20, 1, 2020, 31-44. magiran.com/p2142655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال