ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم شرفی چیه، رامین حاجی خانی، جلال صولتی، مریم خسروی، (1398). بررسی تاثیرکوآنزیم Q10 بر فعالیت های باروری، افسردگی و اضطراب در موش های نر، مجله زیست شناسی جانوری، 12(2)، 35-46. magiran.com/p2142882
Maryam Sharafi Chie , Ramin Hajikhani, Jalal Solati, Maryam Khosravi, (2020). Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 (CoQ10) on Fertility, Depression, and Anxiety in Male Rats, Journal of Animal Biology, 12(2), 35-46. magiran.com/p2142882
مریم شرفی چیه، رامین حاجی خانی، جلال صولتی، مریم خسروی، بررسی تاثیرکوآنزیم Q10 بر فعالیت های باروری، افسردگی و اضطراب در موش های نر. مجله زیست شناسی جانوری، 1398؛ 12(2): 35-46. magiran.com/p2142882
Maryam Sharafi Chie , Ramin Hajikhani, Jalal Solati, Maryam Khosravi, Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 (CoQ10) on Fertility, Depression, and Anxiety in Male Rats, Journal of Animal Biology, 2020; 12(2): 35-46. magiran.com/p2142882
مریم شرفی چیه، رامین حاجی خانی، جلال صولتی، مریم خسروی، "بررسی تاثیرکوآنزیم Q10 بر فعالیت های باروری، افسردگی و اضطراب در موش های نر"، مجله زیست شناسی جانوری 12، شماره 2 (1398): 35-46. magiran.com/p2142882
Maryam Sharafi Chie , Ramin Hajikhani, Jalal Solati, Maryam Khosravi, "Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 (CoQ10) on Fertility, Depression, and Anxiety in Male Rats", Journal of Animal Biology 12, no.2 (2020): 35-46. magiran.com/p2142882
مریم شرفی چیه، رامین حاجی خانی، جلال صولتی، مریم خسروی، (1398). 'بررسی تاثیرکوآنزیم Q10 بر فعالیت های باروری، افسردگی و اضطراب در موش های نر'، مجله زیست شناسی جانوری، 12(2)، صص.35-46. magiran.com/p2142882
Maryam Sharafi Chie , Ramin Hajikhani, Jalal Solati, Maryam Khosravi, (2020). 'Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 (CoQ10) on Fertility, Depression, and Anxiety in Male Rats', Journal of Animal Biology, 12(2), pp.35-46. magiran.com/p2142882
مریم شرفی چیه؛ رامین حاجی خانی؛ جلال صولتی؛ مریم خسروی. "بررسی تاثیرکوآنزیم Q10 بر فعالیت های باروری، افسردگی و اضطراب در موش های نر". مجله زیست شناسی جانوری، 12 ،2 ، 1398، 35-46. magiran.com/p2142882
Maryam Sharafi Chie ; Ramin Hajikhani; Jalal Solati; Maryam Khosravi. "Evaluating the Effect of Coenzyme Q10 (CoQ10) on Fertility, Depression, and Anxiety in Male Rats", Journal of Animal Biology, 12, 2, 2020, 35-46. magiran.com/p2142882
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال