ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، (1399). اثر تنش های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’)، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 27(1)، 207-221. magiran.com/p2143038
Ali Naseri Moghadam, Hassan Bayat , MohamadHossein Aminifard, Farid Moradinezhad, (2020). Effect of drought and salinity stress on flower quality, biochemical changes and ions concentration of Narcissus tazetta cv. ‘Shahla’, Journal of Plant Production, 27(1), 207-221. magiran.com/p2143038
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، اثر تنش های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’). فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 1399؛ 27(1): 207-221. magiran.com/p2143038
Ali Naseri Moghadam, Hassan Bayat , MohamadHossein Aminifard, Farid Moradinezhad, Effect of drought and salinity stress on flower quality, biochemical changes and ions concentration of Narcissus tazetta cv. ‘Shahla’, Journal of Plant Production, 2020; 27(1): 207-221. magiran.com/p2143038
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، "اثر تنش های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’)"، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 27، شماره 1 (1399): 207-221. magiran.com/p2143038
Ali Naseri Moghadam, Hassan Bayat , MohamadHossein Aminifard, Farid Moradinezhad, "Effect of drought and salinity stress on flower quality, biochemical changes and ions concentration of Narcissus tazetta cv. ‘Shahla’", Journal of Plant Production 27, no.1 (2020): 207-221. magiran.com/p2143038
علی ناصری مقدم، حسن بیات، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، (1399). 'اثر تنش های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’)'، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 27(1)، صص.207-221. magiran.com/p2143038
Ali Naseri Moghadam, Hassan Bayat , MohamadHossein Aminifard, Farid Moradinezhad, (2020). 'Effect of drought and salinity stress on flower quality, biochemical changes and ions concentration of Narcissus tazetta cv. ‘Shahla’', Journal of Plant Production, 27(1), pp.207-221. magiran.com/p2143038
علی ناصری مقدم؛ حسن بیات؛ محمدحسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد. "اثر تنش های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’)". فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 27 ،1 ، 1399، 207-221. magiran.com/p2143038
Ali Naseri Moghadam; Hassan Bayat ; MohamadHossein Aminifard; Farid Moradinezhad. "Effect of drought and salinity stress on flower quality, biochemical changes and ions concentration of Narcissus tazetta cv. ‘Shahla’", Journal of Plant Production, 27, 1, 2020, 207-221. magiran.com/p2143038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال