ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن دلدار، جینا خیاط زاده، مریم طهرانی پور، (1399). بررسی تاثیر توام نانوذره اکسید مس و گیاه یونجه بر پارامترهای رشد ماهی کوی، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7(2)، 153-160. magiran.com/p2143132
Hasan Deldar, Jina Khayatzadeh, Maryam Tehranipour, (2020). Investigating the effects of combined application of Copper Oxide nanoparticles (CuO) and alfalfa (Medicago sativa) plant on the growth parameters of Koi fish (Cyprinus carpio), Nova Biologica Reperta, 7(2), 153-160. magiran.com/p2143132
حسن دلدار، جینا خیاط زاده، مریم طهرانی پور، بررسی تاثیر توام نانوذره اکسید مس و گیاه یونجه بر پارامترهای رشد ماهی کوی. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1399؛ 7(2): 153-160. magiran.com/p2143132
Hasan Deldar, Jina Khayatzadeh, Maryam Tehranipour, Investigating the effects of combined application of Copper Oxide nanoparticles (CuO) and alfalfa (Medicago sativa) plant on the growth parameters of Koi fish (Cyprinus carpio), Nova Biologica Reperta, 2020; 7(2): 153-160. magiran.com/p2143132
حسن دلدار، جینا خیاط زاده، مریم طهرانی پور، "بررسی تاثیر توام نانوذره اکسید مس و گیاه یونجه بر پارامترهای رشد ماهی کوی"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 7، شماره 2 (1399): 153-160. magiran.com/p2143132
Hasan Deldar, Jina Khayatzadeh, Maryam Tehranipour, "Investigating the effects of combined application of Copper Oxide nanoparticles (CuO) and alfalfa (Medicago sativa) plant on the growth parameters of Koi fish (Cyprinus carpio)", Nova Biologica Reperta 7, no.2 (2020): 153-160. magiran.com/p2143132
حسن دلدار، جینا خیاط زاده، مریم طهرانی پور، (1399). 'بررسی تاثیر توام نانوذره اکسید مس و گیاه یونجه بر پارامترهای رشد ماهی کوی'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7(2)، صص.153-160. magiran.com/p2143132
Hasan Deldar, Jina Khayatzadeh, Maryam Tehranipour, (2020). 'Investigating the effects of combined application of Copper Oxide nanoparticles (CuO) and alfalfa (Medicago sativa) plant on the growth parameters of Koi fish (Cyprinus carpio)', Nova Biologica Reperta, 7(2), pp.153-160. magiran.com/p2143132
حسن دلدار؛ جینا خیاط زاده؛ مریم طهرانی پور. "بررسی تاثیر توام نانوذره اکسید مس و گیاه یونجه بر پارامترهای رشد ماهی کوی". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7 ،2 ، 1399، 153-160. magiran.com/p2143132
Hasan Deldar; Jina Khayatzadeh; Maryam Tehranipour. "Investigating the effects of combined application of Copper Oxide nanoparticles (CuO) and alfalfa (Medicago sativa) plant on the growth parameters of Koi fish (Cyprinus carpio)", Nova Biologica Reperta, 7, 2, 2020, 153-160. magiran.com/p2143132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال