ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا تنباکوچی مقدمی، حمیرا حاتمی نعمتی، غلامرضا دهقان، سید مهدی بانان خجسته، حاتم احمدی، (1399). تاثیر کوئرستین بر اختلال حافظه و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با مالاتیون در موش های صحرائی نر نژاد ویستار، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7(2)، 161-168. magiran.com/p2143133
Neda Tanbaccochi Moghadami, Homira Hatami Nemati, Gholamreza Dehghan, Seyyed Mehdi Banan Khojast, Hatam Ahmadi, (2020). The effects of Quercetin on memory and oxidative stress impairment due to Malathion poisoning in male Wistar rats, Nova Biologica Reperta, 7(2), 161-168. magiran.com/p2143133
ندا تنباکوچی مقدمی، حمیرا حاتمی نعمتی، غلامرضا دهقان، سید مهدی بانان خجسته، حاتم احمدی، تاثیر کوئرستین بر اختلال حافظه و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با مالاتیون در موش های صحرائی نر نژاد ویستار. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1399؛ 7(2): 161-168. magiran.com/p2143133
Neda Tanbaccochi Moghadami, Homira Hatami Nemati, Gholamreza Dehghan, Seyyed Mehdi Banan Khojast, Hatam Ahmadi, The effects of Quercetin on memory and oxidative stress impairment due to Malathion poisoning in male Wistar rats, Nova Biologica Reperta, 2020; 7(2): 161-168. magiran.com/p2143133
ندا تنباکوچی مقدمی، حمیرا حاتمی نعمتی، غلامرضا دهقان، سید مهدی بانان خجسته، حاتم احمدی، "تاثیر کوئرستین بر اختلال حافظه و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با مالاتیون در موش های صحرائی نر نژاد ویستار"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 7، شماره 2 (1399): 161-168. magiran.com/p2143133
Neda Tanbaccochi Moghadami, Homira Hatami Nemati, Gholamreza Dehghan, Seyyed Mehdi Banan Khojast, Hatam Ahmadi, "The effects of Quercetin on memory and oxidative stress impairment due to Malathion poisoning in male Wistar rats", Nova Biologica Reperta 7, no.2 (2020): 161-168. magiran.com/p2143133
ندا تنباکوچی مقدمی، حمیرا حاتمی نعمتی، غلامرضا دهقان، سید مهدی بانان خجسته، حاتم احمدی، (1399). 'تاثیر کوئرستین بر اختلال حافظه و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با مالاتیون در موش های صحرائی نر نژاد ویستار'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7(2)، صص.161-168. magiran.com/p2143133
Neda Tanbaccochi Moghadami, Homira Hatami Nemati, Gholamreza Dehghan, Seyyed Mehdi Banan Khojast, Hatam Ahmadi, (2020). 'The effects of Quercetin on memory and oxidative stress impairment due to Malathion poisoning in male Wistar rats', Nova Biologica Reperta, 7(2), pp.161-168. magiran.com/p2143133
ندا تنباکوچی مقدمی؛ حمیرا حاتمی نعمتی؛ غلامرضا دهقان؛ سید مهدی بانان خجسته؛ حاتم احمدی. "تاثیر کوئرستین بر اختلال حافظه و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با مالاتیون در موش های صحرائی نر نژاد ویستار". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7 ،2 ، 1399، 161-168. magiran.com/p2143133
Neda Tanbaccochi Moghadami; Homira Hatami Nemati; Gholamreza Dehghan; Seyyed Mehdi Banan Khojast; Hatam Ahmadi. "The effects of Quercetin on memory and oxidative stress impairment due to Malathion poisoning in male Wistar rats", Nova Biologica Reperta, 7, 2, 2020, 161-168. magiran.com/p2143133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال