ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ایرانبخش، علیرضا قادری، (1399). اثر نانو اکسید آهن بر رشد، فیزیولوژی و کالزایی فلفل در شیشه، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7(2)، 219-227. magiran.com/p2143139
Alireza Iranbakhsh, Alireza Ghaderi, (2020). The effect of nano-iron oxide on growth, physiology, and callogenesis in pepper in vitro, Nova Biologica Reperta, 7(2), 219-227. magiran.com/p2143139
علیرضا ایرانبخش، علیرضا قادری، اثر نانو اکسید آهن بر رشد، فیزیولوژی و کالزایی فلفل در شیشه. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1399؛ 7(2): 219-227. magiran.com/p2143139
Alireza Iranbakhsh, Alireza Ghaderi, The effect of nano-iron oxide on growth, physiology, and callogenesis in pepper in vitro, Nova Biologica Reperta, 2020; 7(2): 219-227. magiran.com/p2143139
علیرضا ایرانبخش، علیرضا قادری، "اثر نانو اکسید آهن بر رشد، فیزیولوژی و کالزایی فلفل در شیشه"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 7، شماره 2 (1399): 219-227. magiran.com/p2143139
Alireza Iranbakhsh, Alireza Ghaderi, "The effect of nano-iron oxide on growth, physiology, and callogenesis in pepper in vitro", Nova Biologica Reperta 7, no.2 (2020): 219-227. magiran.com/p2143139
علیرضا ایرانبخش، علیرضا قادری، (1399). 'اثر نانو اکسید آهن بر رشد، فیزیولوژی و کالزایی فلفل در شیشه'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7(2)، صص.219-227. magiran.com/p2143139
Alireza Iranbakhsh, Alireza Ghaderi, (2020). 'The effect of nano-iron oxide on growth, physiology, and callogenesis in pepper in vitro', Nova Biologica Reperta, 7(2), pp.219-227. magiran.com/p2143139
علیرضا ایرانبخش؛ علیرضا قادری. "اثر نانو اکسید آهن بر رشد، فیزیولوژی و کالزایی فلفل در شیشه". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 7 ،2 ، 1399، 219-227. magiran.com/p2143139
Alireza Iranbakhsh; Alireza Ghaderi. "The effect of nano-iron oxide on growth, physiology, and callogenesis in pepper in vitro", Nova Biologica Reperta, 7, 2, 2020, 219-227. magiran.com/p2143139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال