ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش مرادی فارسانی، زهرا اعظمیان جزی، سید مرتضی حیدری، بهزاد ناظم رعایا، (1399). مقایسه ی تاثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(572)، 252-259. magiran.com/p2143202
Darioush Moradi Farsani, Zahra Azamian Jazi, Seyed Morteza Heydari, Behzad Nazemroaya, (2020). The Effect of Subcutaneous Injection of Metoclopramide, Pethidine, and Ketamine on Postoperative Pain after Inguinal Hernia Repair under General Anesthesia, Journal Of Isfahan Medical School, 38(572), 252-259. magiran.com/p2143202
داریوش مرادی فارسانی، زهرا اعظمیان جزی، سید مرتضی حیدری، بهزاد ناظم رعایا، مقایسه ی تاثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1399؛ 38(572): 252-259. magiran.com/p2143202
Darioush Moradi Farsani, Zahra Azamian Jazi, Seyed Morteza Heydari, Behzad Nazemroaya, The Effect of Subcutaneous Injection of Metoclopramide, Pethidine, and Ketamine on Postoperative Pain after Inguinal Hernia Repair under General Anesthesia, Journal Of Isfahan Medical School, 2020; 38(572): 252-259. magiran.com/p2143202
داریوش مرادی فارسانی، زهرا اعظمیان جزی، سید مرتضی حیدری، بهزاد ناظم رعایا، "مقایسه ی تاثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 38، شماره 572 (1399): 252-259. magiran.com/p2143202
Darioush Moradi Farsani, Zahra Azamian Jazi, Seyed Morteza Heydari, Behzad Nazemroaya, "The Effect of Subcutaneous Injection of Metoclopramide, Pethidine, and Ketamine on Postoperative Pain after Inguinal Hernia Repair under General Anesthesia", Journal Of Isfahan Medical School 38, no.572 (2020): 252-259. magiran.com/p2143202
داریوش مرادی فارسانی، زهرا اعظمیان جزی، سید مرتضی حیدری، بهزاد ناظم رعایا، (1399). 'مقایسه ی تاثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38(572)، صص.252-259. magiran.com/p2143202
Darioush Moradi Farsani, Zahra Azamian Jazi, Seyed Morteza Heydari, Behzad Nazemroaya, (2020). 'The Effect of Subcutaneous Injection of Metoclopramide, Pethidine, and Ketamine on Postoperative Pain after Inguinal Hernia Repair under General Anesthesia', Journal Of Isfahan Medical School, 38(572), pp.252-259. magiran.com/p2143202
داریوش مرادی فارسانی؛ زهرا اعظمیان جزی؛ سید مرتضی حیدری؛ بهزاد ناظم رعایا. "مقایسه ی تاثیر تزریق زیرجلدی متوکلوپرامید، پتیدین و کتامین بر درد بعد از اعمال جراحی اصلاح فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 38 ،572 ، 1399، 252-259. magiran.com/p2143202
Darioush Moradi Farsani; Zahra Azamian Jazi; Seyed Morteza Heydari; Behzad Nazemroaya. "The Effect of Subcutaneous Injection of Metoclopramide, Pethidine, and Ketamine on Postoperative Pain after Inguinal Hernia Repair under General Anesthesia", Journal Of Isfahan Medical School, 38, 572, 2020, 252-259. magiran.com/p2143202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال