ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم محمدی، مهناز محمدزاده، طاهره شرقی، (1399). شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(4)، 427-443. magiran.com/p2143348
Karim Mohammadi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasirabadi , Tahereh Sharghi, (2020). Identifying and Investigating Factors Affecting Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Zarrabad Village, East Alamut Section of Qazvin), Rural Development Strategies, 6(4), 427-443. magiran.com/p2143348
کریم محمدی، مهناز محمدزاده، طاهره شرقی، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1399؛ 6(4): 427-443. magiran.com/p2143348
Karim Mohammadi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasirabadi , Tahereh Sharghi, Identifying and Investigating Factors Affecting Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Zarrabad Village, East Alamut Section of Qazvin), Rural Development Strategies, 2020; 6(4): 427-443. magiran.com/p2143348
کریم محمدی، مهناز محمدزاده، طاهره شرقی، "شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 6، شماره 4 (1399): 427-443. magiran.com/p2143348
Karim Mohammadi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasirabadi , Tahereh Sharghi, "Identifying and Investigating Factors Affecting Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Zarrabad Village, East Alamut Section of Qazvin)", Rural Development Strategies 6, no.4 (2020): 427-443. magiran.com/p2143348
کریم محمدی، مهناز محمدزاده، طاهره شرقی، (1399). 'شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6(4)، صص.427-443. magiran.com/p2143348
Karim Mohammadi, Mahnaz Mohammadzadeh Nasirabadi , Tahereh Sharghi, (2020). 'Identifying and Investigating Factors Affecting Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Zarrabad Village, East Alamut Section of Qazvin)', Rural Development Strategies, 6(4), pp.427-443. magiran.com/p2143348
کریم محمدی؛ مهناز محمدزاده؛ طاهره شرقی. "شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 6 ،4 ، 1399، 427-443. magiran.com/p2143348
Karim Mohammadi; Mahnaz Mohammadzadeh Nasirabadi ; Tahereh Sharghi. "Identifying and Investigating Factors Affecting Sustainable Development of Rural Tourism (Case Study: Zarrabad Village, East Alamut Section of Qazvin)", Rural Development Strategies, 6, 4, 2020, 427-443. magiran.com/p2143348
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال