ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسان علی، جهانگیر محمدی، شعبان شتایی جویباری، (1399). تعیین ضریب شکل سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده های دست کاشت عرب داغ استان گلستان، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 27(1)، 31-44. magiran.com/p2143441
Hassan Ali , Jahangir Mohamadi, Shaban Shataee, (2020). Determination of form factor for three species (Pinus brutia, Pinus pinea and Cupressus sempervirens) in the Arabdagh reforests, Golestan province, Wood & Forest Science and Technology, 27(1), 31-44. magiran.com/p2143441
حسان علی، جهانگیر محمدی، شعبان شتایی جویباری، تعیین ضریب شکل سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده های دست کاشت عرب داغ استان گلستان. فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 1399؛ 27(1): 31-44. magiran.com/p2143441
Hassan Ali , Jahangir Mohamadi, Shaban Shataee, Determination of form factor for three species (Pinus brutia, Pinus pinea and Cupressus sempervirens) in the Arabdagh reforests, Golestan province, Wood & Forest Science and Technology, 2020; 27(1): 31-44. magiran.com/p2143441
حسان علی، جهانگیر محمدی، شعبان شتایی جویباری، "تعیین ضریب شکل سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده های دست کاشت عرب داغ استان گلستان"، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 27، شماره 1 (1399): 31-44. magiran.com/p2143441
Hassan Ali , Jahangir Mohamadi, Shaban Shataee, "Determination of form factor for three species (Pinus brutia, Pinus pinea and Cupressus sempervirens) in the Arabdagh reforests, Golestan province", Wood & Forest Science and Technology 27, no.1 (2020): 31-44. magiran.com/p2143441
حسان علی، جهانگیر محمدی، شعبان شتایی جویباری، (1399). 'تعیین ضریب شکل سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده های دست کاشت عرب داغ استان گلستان'، فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 27(1)، صص.31-44. magiran.com/p2143441
Hassan Ali , Jahangir Mohamadi, Shaban Shataee, (2020). 'Determination of form factor for three species (Pinus brutia, Pinus pinea and Cupressus sempervirens) in the Arabdagh reforests, Golestan province', Wood & Forest Science and Technology, 27(1), pp.31-44. magiran.com/p2143441
حسان علی؛ جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری. "تعیین ضریب شکل سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده های دست کاشت عرب داغ استان گلستان". فصلنامه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 27 ،1 ، 1399، 31-44. magiran.com/p2143441
Hassan Ali ; Jahangir Mohamadi; Shaban Shataee. "Determination of form factor for three species (Pinus brutia, Pinus pinea and Cupressus sempervirens) in the Arabdagh reforests, Golestan province", Wood & Forest Science and Technology, 27, 1, 2020, 31-44. magiran.com/p2143441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال