ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام مرادی، امیر برخورداری، اکبر برخورداری، حمزه قیسوندی، مهشید عسگری، (1399). اثر مرکز کنترل کاری و سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی عدم توازن تلاش- پاداش، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، 1-16. magiran.com/p2143642
Behnam Moradi, Amir Barkhordari, Akbar Barkhordari, Hamzeh Gheysvandi, Mahshid Asgari, (2020). The effect of work locus of control and general health on accident - proneness :The mediator role of effort - reward imbalance, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), 1-16. magiran.com/p2143642
بهنام مرادی، امیر برخورداری، اکبر برخورداری، حمزه قیسوندی، مهشید عسگری، اثر مرکز کنترل کاری و سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی عدم توازن تلاش- پاداش. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(1): 1-16. magiran.com/p2143642
Behnam Moradi, Amir Barkhordari, Akbar Barkhordari, Hamzeh Gheysvandi, Mahshid Asgari, The effect of work locus of control and general health on accident - proneness :The mediator role of effort - reward imbalance, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(1): 1-16. magiran.com/p2143642
بهنام مرادی، امیر برخورداری، اکبر برخورداری، حمزه قیسوندی، مهشید عسگری، "اثر مرکز کنترل کاری و سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی عدم توازن تلاش- پاداش"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 1 (1399): 1-16. magiran.com/p2143642
Behnam Moradi, Amir Barkhordari, Akbar Barkhordari, Hamzeh Gheysvandi, Mahshid Asgari, "The effect of work locus of control and general health on accident - proneness :The mediator role of effort - reward imbalance", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.1 (2020): 1-16. magiran.com/p2143642
بهنام مرادی، امیر برخورداری، اکبر برخورداری، حمزه قیسوندی، مهشید عسگری، (1399). 'اثر مرکز کنترل کاری و سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی عدم توازن تلاش- پاداش'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، صص.1-16. magiran.com/p2143642
Behnam Moradi, Amir Barkhordari, Akbar Barkhordari, Hamzeh Gheysvandi, Mahshid Asgari, (2020). 'The effect of work locus of control and general health on accident - proneness :The mediator role of effort - reward imbalance', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), pp.1-16. magiran.com/p2143642
بهنام مرادی؛ امیر برخورداری؛ اکبر برخورداری؛ حمزه قیسوندی؛ مهشید عسگری. "اثر مرکز کنترل کاری و سلامت عمومی بر استعداد حادثه پذیری: نقش میانجی عدم توازن تلاش- پاداش". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،1 ، 1399، 1-16. magiran.com/p2143642
Behnam Moradi; Amir Barkhordari; Akbar Barkhordari; Hamzeh Gheysvandi; Mahshid Asgari. "The effect of work locus of control and general health on accident - proneness :The mediator role of effort - reward imbalance", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 1, 2020, 1-16. magiran.com/p2143642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال