ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیثه ربیعی، حسین اکبری، نیلوفر داودی، عباس بهرامی، (1399). بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، 17-26. magiran.com/p2143643
Hadiseh Rabiei, Hossein Akbari, Niloufar Davoudi, Abbas Bahrami, (2020). Changes in the Results of Periodic Occupational Examinations in Four Years: A longitudinal study in a steel industry, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), 17-26. magiran.com/p2143643
حدیثه ربیعی، حسین اکبری، نیلوفر داودی، عباس بهرامی، بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(1): 17-26. magiran.com/p2143643
Hadiseh Rabiei, Hossein Akbari, Niloufar Davoudi, Abbas Bahrami, Changes in the Results of Periodic Occupational Examinations in Four Years: A longitudinal study in a steel industry, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(1): 17-26. magiran.com/p2143643
حدیثه ربیعی، حسین اکبری، نیلوفر داودی، عباس بهرامی، "بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 1 (1399): 17-26. magiran.com/p2143643
Hadiseh Rabiei, Hossein Akbari, Niloufar Davoudi, Abbas Bahrami, "Changes in the Results of Periodic Occupational Examinations in Four Years: A longitudinal study in a steel industry", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.1 (2020): 17-26. magiran.com/p2143643
حدیثه ربیعی، حسین اکبری، نیلوفر داودی، عباس بهرامی، (1399). 'بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، صص.17-26. magiran.com/p2143643
Hadiseh Rabiei, Hossein Akbari, Niloufar Davoudi, Abbas Bahrami, (2020). 'Changes in the Results of Periodic Occupational Examinations in Four Years: A longitudinal study in a steel industry', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), pp.17-26. magiran.com/p2143643
حدیثه ربیعی؛ حسین اکبری؛ نیلوفر داودی؛ عباس بهرامی. "بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،1 ، 1399، 17-26. magiran.com/p2143643
Hadiseh Rabiei; Hossein Akbari; Niloufar Davoudi; Abbas Bahrami. "Changes in the Results of Periodic Occupational Examinations in Four Years: A longitudinal study in a steel industry", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 1, 2020, 17-26. magiran.com/p2143643
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال