ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدباقر عبدالهی، محمدجواد جعفری، داوود پناهی، علیرضا رحمتی، (1399). تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، 27-37. magiran.com/p2143644
MohammadBagher Abdollahi, MohammadJavad Jafari, Davood Panahi, Alireza Rahmati, (2020). effect of using acidic water composition on removal efficiency of air ammonia in a spray tower, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), 27-37. magiran.com/p2143644
محمدباقر عبدالهی، محمدجواد جعفری، داوود پناهی، علیرضا رحمتی، تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(1): 27-37. magiran.com/p2143644
MohammadBagher Abdollahi, MohammadJavad Jafari, Davood Panahi, Alireza Rahmati, effect of using acidic water composition on removal efficiency of air ammonia in a spray tower, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(1): 27-37. magiran.com/p2143644
محمدباقر عبدالهی، محمدجواد جعفری، داوود پناهی، علیرضا رحمتی، "تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 1 (1399): 27-37. magiran.com/p2143644
MohammadBagher Abdollahi, MohammadJavad Jafari, Davood Panahi, Alireza Rahmati, "effect of using acidic water composition on removal efficiency of air ammonia in a spray tower", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.1 (2020): 27-37. magiran.com/p2143644
محمدباقر عبدالهی، محمدجواد جعفری، داوود پناهی، علیرضا رحمتی، (1399). 'تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، صص.27-37. magiran.com/p2143644
MohammadBagher Abdollahi, MohammadJavad Jafari, Davood Panahi, Alireza Rahmati, (2020). 'effect of using acidic water composition on removal efficiency of air ammonia in a spray tower', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), pp.27-37. magiran.com/p2143644
محمدباقر عبدالهی؛ محمدجواد جعفری؛ داوود پناهی؛ علیرضا رحمتی. "تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،1 ، 1399، 27-37. magiran.com/p2143644
MohammadBagher Abdollahi; MohammadJavad Jafari; Davood Panahi; Alireza Rahmati. "effect of using acidic water composition on removal efficiency of air ammonia in a spray tower", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 1, 2020, 27-37. magiran.com/p2143644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال