ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد قانع عز آبادی، فهیمه دهقانی، احمد زندوانیان، (1399). مدل ساختاری هوش معنوی و بهره وری با بررسی نقش میانجی وجدان کاری درکارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، 46-57. magiran.com/p2143646
Ali Mohammad GHANE EZABADI, Fahimeh DEHGHANI, Ahmad ZANDVANIAN NAINI, (2020). The Mediating Role of Work Conscience in the Relationship between Spiritual Intelligence and Productivity of the Yazd Education Office employees, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), 46-57. magiran.com/p2143646
علی محمد قانع عز آبادی، فهیمه دهقانی، احمد زندوانیان، مدل ساختاری هوش معنوی و بهره وری با بررسی نقش میانجی وجدان کاری درکارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(1): 46-57. magiran.com/p2143646
Ali Mohammad GHANE EZABADI, Fahimeh DEHGHANI, Ahmad ZANDVANIAN NAINI, The Mediating Role of Work Conscience in the Relationship between Spiritual Intelligence and Productivity of the Yazd Education Office employees, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(1): 46-57. magiran.com/p2143646
علی محمد قانع عز آبادی، فهیمه دهقانی، احمد زندوانیان، "مدل ساختاری هوش معنوی و بهره وری با بررسی نقش میانجی وجدان کاری درکارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 1 (1399): 46-57. magiran.com/p2143646
Ali Mohammad GHANE EZABADI, Fahimeh DEHGHANI, Ahmad ZANDVANIAN NAINI, "The Mediating Role of Work Conscience in the Relationship between Spiritual Intelligence and Productivity of the Yazd Education Office employees", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.1 (2020): 46-57. magiran.com/p2143646
علی محمد قانع عز آبادی، فهیمه دهقانی، احمد زندوانیان، (1399). 'مدل ساختاری هوش معنوی و بهره وری با بررسی نقش میانجی وجدان کاری درکارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، صص.46-57. magiran.com/p2143646
Ali Mohammad GHANE EZABADI, Fahimeh DEHGHANI, Ahmad ZANDVANIAN NAINI, (2020). 'The Mediating Role of Work Conscience in the Relationship between Spiritual Intelligence and Productivity of the Yazd Education Office employees', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), pp.46-57. magiran.com/p2143646
علی محمد قانع عز آبادی؛ فهیمه دهقانی؛ احمد زندوانیان. "مدل ساختاری هوش معنوی و بهره وری با بررسی نقش میانجی وجدان کاری درکارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،1 ، 1399، 46-57. magiran.com/p2143646
Ali Mohammad GHANE EZABADI; Fahimeh DEHGHANI; Ahmad ZANDVANIAN NAINI. "The Mediating Role of Work Conscience in the Relationship between Spiritual Intelligence and Productivity of the Yazd Education Office employees", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 1, 2020, 46-57. magiran.com/p2143646
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال