ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب سادات نظام الدینی، بهنوش جعفری، سید امین جزایری، (1399). شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک HEART در اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، 58-69. magiran.com/p2143647
Zeinab Alsadat Nezamodini, Behnoush Jafari, Seyd Amin Jazayeri, (2020). Identification and Evaluation of Human Error by Human Error Assessment and Reduction Technique Technique in Overhead Cranes Operators : A case study in a steel industy in Khuzestan, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), 58-69. magiran.com/p2143647
زینب سادات نظام الدینی، بهنوش جعفری، سید امین جزایری، شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک HEART در اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(1): 58-69. magiran.com/p2143647
Zeinab Alsadat Nezamodini, Behnoush Jafari, Seyd Amin Jazayeri, Identification and Evaluation of Human Error by Human Error Assessment and Reduction Technique Technique in Overhead Cranes Operators : A case study in a steel industy in Khuzestan, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(1): 58-69. magiran.com/p2143647
زینب سادات نظام الدینی، بهنوش جعفری، سید امین جزایری، "شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک HEART در اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 1 (1399): 58-69. magiran.com/p2143647
Zeinab Alsadat Nezamodini, Behnoush Jafari, Seyd Amin Jazayeri, "Identification and Evaluation of Human Error by Human Error Assessment and Reduction Technique Technique in Overhead Cranes Operators : A case study in a steel industy in Khuzestan", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.1 (2020): 58-69. magiran.com/p2143647
زینب سادات نظام الدینی، بهنوش جعفری، سید امین جزایری، (1399). 'شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک HEART در اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، صص.58-69. magiran.com/p2143647
Zeinab Alsadat Nezamodini, Behnoush Jafari, Seyd Amin Jazayeri, (2020). 'Identification and Evaluation of Human Error by Human Error Assessment and Reduction Technique Technique in Overhead Cranes Operators : A case study in a steel industy in Khuzestan', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), pp.58-69. magiran.com/p2143647
زینب سادات نظام الدینی؛ بهنوش جعفری؛ سید امین جزایری. "شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک HEART در اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،1 ، 1399، 58-69. magiran.com/p2143647
Zeinab Alsadat Nezamodini; Behnoush Jafari; Seyd Amin Jazayeri. "Identification and Evaluation of Human Error by Human Error Assessment and Reduction Technique Technique in Overhead Cranes Operators : A case study in a steel industy in Khuzestan", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 1, 2020, 58-69. magiran.com/p2143647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال