ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد کرمی، (1399). شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک FMEA، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، 81-93. magiran.com/p2143649
Javad Karami, (2020). Health and Safety Hazard Identification and Evaluation in Sun Air Reaserch Institiute of Ferdowsi University of Mashhad Using the FMEA Approach, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), 81-93. magiran.com/p2143649
جواد کرمی، شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک FMEA. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1399؛ 4(1): 81-93. magiran.com/p2143649
Javad Karami, Health and Safety Hazard Identification and Evaluation in Sun Air Reaserch Institiute of Ferdowsi University of Mashhad Using the FMEA Approach, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 4(1): 81-93. magiran.com/p2143649
جواد کرمی، "شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک FMEA"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 4، شماره 1 (1399): 81-93. magiran.com/p2143649
Javad Karami, "Health and Safety Hazard Identification and Evaluation in Sun Air Reaserch Institiute of Ferdowsi University of Mashhad Using the FMEA Approach", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 4, no.1 (2020): 81-93. magiran.com/p2143649
جواد کرمی، (1399). 'شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک FMEA'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4(1)، صص.81-93. magiran.com/p2143649
Javad Karami, (2020). 'Health and Safety Hazard Identification and Evaluation in Sun Air Reaserch Institiute of Ferdowsi University of Mashhad Using the FMEA Approach', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4(1), pp.81-93. magiran.com/p2143649
جواد کرمی. "شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک FMEA". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 4 ،1 ، 1399، 81-93. magiran.com/p2143649
Javad Karami. "Health and Safety Hazard Identification and Evaluation in Sun Air Reaserch Institiute of Ferdowsi University of Mashhad Using the FMEA Approach", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 4, 1, 2020, 81-93. magiran.com/p2143649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال