ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته محمدی دلویی، نوریه شریفی، فاطمه همائی شاندیز، لیدا جراحی، (1399). بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(2)، 9-19. magiran.com/p2143651
Fereshteh Mohammadi Daloyi, Noorieh Sharifi , Fatemeh Homaei Shandiz, Lida Jarahi, (2020). PTEN Gene Expression and Tamoxifen-Resistance in Steroid Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients, a cross-sectional study between 2006 and 2016, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(2), 9-19. magiran.com/p2143651
فرشته محمدی دلویی، نوریه شریفی، فاطمه همائی شاندیز، لیدا جراحی، بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(2): 9-19. magiran.com/p2143651
Fereshteh Mohammadi Daloyi, Noorieh Sharifi , Fatemeh Homaei Shandiz, Lida Jarahi, PTEN Gene Expression and Tamoxifen-Resistance in Steroid Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients, a cross-sectional study between 2006 and 2016, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(2): 9-19. magiran.com/p2143651
فرشته محمدی دلویی، نوریه شریفی، فاطمه همائی شاندیز، لیدا جراحی، "بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 2 (1399): 9-19. magiran.com/p2143651
Fereshteh Mohammadi Daloyi, Noorieh Sharifi , Fatemeh Homaei Shandiz, Lida Jarahi, "PTEN Gene Expression and Tamoxifen-Resistance in Steroid Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients, a cross-sectional study between 2006 and 2016", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.2 (2020): 9-19. magiran.com/p2143651
فرشته محمدی دلویی، نوریه شریفی، فاطمه همائی شاندیز، لیدا جراحی، (1399). 'بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(2)، صص.9-19. magiran.com/p2143651
Fereshteh Mohammadi Daloyi, Noorieh Sharifi , Fatemeh Homaei Shandiz, Lida Jarahi, (2020). 'PTEN Gene Expression and Tamoxifen-Resistance in Steroid Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients, a cross-sectional study between 2006 and 2016', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(2), pp.9-19. magiran.com/p2143651
فرشته محمدی دلویی؛ نوریه شریفی؛ فاطمه همائی شاندیز؛ لیدا جراحی. "بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،2 ، 1399، 9-19. magiran.com/p2143651
Fereshteh Mohammadi Daloyi; Noorieh Sharifi ; Fatemeh Homaei Shandiz; Lida Jarahi. "PTEN Gene Expression and Tamoxifen-Resistance in Steroid Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients, a cross-sectional study between 2006 and 2016", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 2, 2020, 9-19. magiran.com/p2143651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال