ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان هاشمی پطرودی، سپیده فنایی، بابک دباغی، فرزانه فاضلی، سونیا نورخمامی، علیرضا صداقت، (1399). مهم ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت های ویژه، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(2)، 88-101. magiran.com/p2143659
Iman Hashemi Petroudi, Sepideh Fanaei, Babak Dabbaghi, Farzaneh Fazeli, Sonia Nourkhomami, Alireza Sedaghat , (2020). Most Common reasons for ICU admissions during pregnancy in Asian mothers, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(2), 88-101. magiran.com/p2143659
ایمان هاشمی پطرودی، سپیده فنایی، بابک دباغی، فرزانه فاضلی، سونیا نورخمامی، علیرضا صداقت، مهم ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت های ویژه. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(2): 88-101. magiran.com/p2143659
Iman Hashemi Petroudi, Sepideh Fanaei, Babak Dabbaghi, Farzaneh Fazeli, Sonia Nourkhomami, Alireza Sedaghat , Most Common reasons for ICU admissions during pregnancy in Asian mothers, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(2): 88-101. magiran.com/p2143659
ایمان هاشمی پطرودی، سپیده فنایی، بابک دباغی، فرزانه فاضلی، سونیا نورخمامی، علیرضا صداقت، "مهم ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت های ویژه"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 2 (1399): 88-101. magiran.com/p2143659
Iman Hashemi Petroudi, Sepideh Fanaei, Babak Dabbaghi, Farzaneh Fazeli, Sonia Nourkhomami, Alireza Sedaghat , "Most Common reasons for ICU admissions during pregnancy in Asian mothers", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.2 (2020): 88-101. magiran.com/p2143659
ایمان هاشمی پطرودی، سپیده فنایی، بابک دباغی، فرزانه فاضلی، سونیا نورخمامی، علیرضا صداقت، (1399). 'مهم ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت های ویژه'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(2)، صص.88-101. magiran.com/p2143659
Iman Hashemi Petroudi, Sepideh Fanaei, Babak Dabbaghi, Farzaneh Fazeli, Sonia Nourkhomami, Alireza Sedaghat , (2020). 'Most Common reasons for ICU admissions during pregnancy in Asian mothers', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(2), pp.88-101. magiran.com/p2143659
ایمان هاشمی پطرودی؛ سپیده فنایی؛ بابک دباغی؛ فرزانه فاضلی؛ سونیا نورخمامی؛ علیرضا صداقت. "مهم ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت های ویژه". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،2 ، 1399، 88-101. magiran.com/p2143659
Iman Hashemi Petroudi; Sepideh Fanaei; Babak Dabbaghi; Farzaneh Fazeli; Sonia Nourkhomami; Alireza Sedaghat . "Most Common reasons for ICU admissions during pregnancy in Asian mothers", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 2, 2020, 88-101. magiran.com/p2143659
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال