ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گیتی رحیمی، سید سعید حسینی اصل، مریم مرغوب، حامد سیف الهی، فیروز امانی، سمیرا شهباززادگان، (1399). مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(3)، 9-18. magiran.com/p2143663
Giti Rahimi, Seyed Saied Hosseini-Asl, Maryam Marghoub, Hamed Seif Elahi, Firooz Amani, Samira Shahbazzadegan , (2020). LncRNA TERRA expression level and telomere length in placenta samples of healthy and preeclampsia women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(3), 9-18. magiran.com/p2143663
گیتی رحیمی، سید سعید حسینی اصل، مریم مرغوب، حامد سیف الهی، فیروز امانی، سمیرا شهباززادگان، مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(3): 9-18. magiran.com/p2143663
Giti Rahimi, Seyed Saied Hosseini-Asl, Maryam Marghoub, Hamed Seif Elahi, Firooz Amani, Samira Shahbazzadegan , LncRNA TERRA expression level and telomere length in placenta samples of healthy and preeclampsia women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(3): 9-18. magiran.com/p2143663
گیتی رحیمی، سید سعید حسینی اصل، مریم مرغوب، حامد سیف الهی، فیروز امانی، سمیرا شهباززادگان، "مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 3 (1399): 9-18. magiran.com/p2143663
Giti Rahimi, Seyed Saied Hosseini-Asl, Maryam Marghoub, Hamed Seif Elahi, Firooz Amani, Samira Shahbazzadegan , "LncRNA TERRA expression level and telomere length in placenta samples of healthy and preeclampsia women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.3 (2020): 9-18. magiran.com/p2143663
گیتی رحیمی، سید سعید حسینی اصل، مریم مرغوب، حامد سیف الهی، فیروز امانی، سمیرا شهباززادگان، (1399). 'مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(3)، صص.9-18. magiran.com/p2143663
Giti Rahimi, Seyed Saied Hosseini-Asl, Maryam Marghoub, Hamed Seif Elahi, Firooz Amani, Samira Shahbazzadegan , (2020). 'LncRNA TERRA expression level and telomere length in placenta samples of healthy and preeclampsia women', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(3), pp.9-18. magiran.com/p2143663
گیتی رحیمی؛ سید سعید حسینی اصل؛ مریم مرغوب؛ حامد سیف الهی؛ فیروز امانی؛ سمیرا شهباززادگان. "مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،3 ، 1399، 9-18. magiran.com/p2143663
Giti Rahimi; Seyed Saied Hosseini-Asl; Maryam Marghoub; Hamed Seif Elahi; Firooz Amani; Samira Shahbazzadegan . "LncRNA TERRA expression level and telomere length in placenta samples of healthy and preeclampsia women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 3, 2020, 9-18. magiran.com/p2143663
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال