ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه کریمی افشار، ملوک ترابی، ملیکا رئیسی افشار، مریم دلدار، (1399). ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(3)، 39-49. magiran.com/p2143667
Marzieh Karimi Afshar, Molook Torabi , Melika Raeisi Afshar, Maryam Deldar, (2020). Oral health literacy and oral health behavior in pregnant women referring to health centers in south of Kerman province, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(3), 39-49. magiran.com/p2143667
مرضیه کریمی افشار، ملوک ترابی، ملیکا رئیسی افشار، مریم دلدار، ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(3): 39-49. magiran.com/p2143667
Marzieh Karimi Afshar, Molook Torabi , Melika Raeisi Afshar, Maryam Deldar, Oral health literacy and oral health behavior in pregnant women referring to health centers in south of Kerman province, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(3): 39-49. magiran.com/p2143667
مرضیه کریمی افشار، ملوک ترابی، ملیکا رئیسی افشار، مریم دلدار، "ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 3 (1399): 39-49. magiran.com/p2143667
Marzieh Karimi Afshar, Molook Torabi , Melika Raeisi Afshar, Maryam Deldar, "Oral health literacy and oral health behavior in pregnant women referring to health centers in south of Kerman province", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.3 (2020): 39-49. magiran.com/p2143667
مرضیه کریمی افشار، ملوک ترابی، ملیکا رئیسی افشار، مریم دلدار، (1399). 'ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(3)، صص.39-49. magiran.com/p2143667
Marzieh Karimi Afshar, Molook Torabi , Melika Raeisi Afshar, Maryam Deldar, (2020). 'Oral health literacy and oral health behavior in pregnant women referring to health centers in south of Kerman province', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(3), pp.39-49. magiran.com/p2143667
مرضیه کریمی افشار؛ ملوک ترابی؛ ملیکا رئیسی افشار؛ مریم دلدار. "ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،3 ، 1399، 39-49. magiran.com/p2143667
Marzieh Karimi Afshar; Molook Torabi ; Melika Raeisi Afshar; Maryam Deldar. "Oral health literacy and oral health behavior in pregnant women referring to health centers in south of Kerman province", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 3, 2020, 39-49. magiran.com/p2143667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال