ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوسن حیدرپور، فروزان شریفی پور، نادر سالاری، (1399). تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(3)، 50-57. magiran.com/p2143668
Sousan Heydarpour, Forouzan Sharifipour , Nader Salari, (2020). Effect of aromatherapy using Salvia officinalis on sleep quality of postmenopausal women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(3), 50-57. magiran.com/p2143668
سوسن حیدرپور، فروزان شریفی پور، نادر سالاری، تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(3): 50-57. magiran.com/p2143668
Sousan Heydarpour, Forouzan Sharifipour , Nader Salari, Effect of aromatherapy using Salvia officinalis on sleep quality of postmenopausal women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(3): 50-57. magiran.com/p2143668
سوسن حیدرپور، فروزان شریفی پور، نادر سالاری، "تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 3 (1399): 50-57. magiran.com/p2143668
Sousan Heydarpour, Forouzan Sharifipour , Nader Salari, "Effect of aromatherapy using Salvia officinalis on sleep quality of postmenopausal women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.3 (2020): 50-57. magiran.com/p2143668
سوسن حیدرپور، فروزان شریفی پور، نادر سالاری، (1399). 'تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(3)، صص.50-57. magiran.com/p2143668
Sousan Heydarpour, Forouzan Sharifipour , Nader Salari, (2020). 'Effect of aromatherapy using Salvia officinalis on sleep quality of postmenopausal women', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(3), pp.50-57. magiran.com/p2143668
سوسن حیدرپور؛ فروزان شریفی پور؛ نادر سالاری. "تاثیر رایحه درمانی با مریم گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،3 ، 1399، 50-57. magiran.com/p2143668
Sousan Heydarpour; Forouzan Sharifipour ; Nader Salari. "Effect of aromatherapy using Salvia officinalis on sleep quality of postmenopausal women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 3, 2020, 50-57. magiran.com/p2143668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال