ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مروارید ایرانی، صدیقه شیدائی، طلعت خدیوزاده، معصومه غضنفرپور، سیده فاطمه نصرتی، (1399). بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(3)، 91-98. magiran.com/p2143672
Morvarid Irani, Sedigheh Sheidaei, Talat Khadivzadeh, Masoumeh Ghazanfarpour, Seyedeh Fatemeh Nosrati , (2020). Comparative evaluation of evening primrose oil and vitamin E on the severity of cyclic Mastalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(3), 91-98. magiran.com/p2143672
مروارید ایرانی، صدیقه شیدائی، طلعت خدیوزاده، معصومه غضنفرپور، سیده فاطمه نصرتی، بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(3): 91-98. magiran.com/p2143672
Morvarid Irani, Sedigheh Sheidaei, Talat Khadivzadeh, Masoumeh Ghazanfarpour, Seyedeh Fatemeh Nosrati , Comparative evaluation of evening primrose oil and vitamin E on the severity of cyclic Mastalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(3): 91-98. magiran.com/p2143672
مروارید ایرانی، صدیقه شیدائی، طلعت خدیوزاده، معصومه غضنفرپور، سیده فاطمه نصرتی، "بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 3 (1399): 91-98. magiran.com/p2143672
Morvarid Irani, Sedigheh Sheidaei, Talat Khadivzadeh, Masoumeh Ghazanfarpour, Seyedeh Fatemeh Nosrati , "Comparative evaluation of evening primrose oil and vitamin E on the severity of cyclic Mastalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.3 (2020): 91-98. magiran.com/p2143672
مروارید ایرانی، صدیقه شیدائی، طلعت خدیوزاده، معصومه غضنفرپور، سیده فاطمه نصرتی، (1399). 'بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(3)، صص.91-98. magiran.com/p2143672
Morvarid Irani, Sedigheh Sheidaei, Talat Khadivzadeh, Masoumeh Ghazanfarpour, Seyedeh Fatemeh Nosrati , (2020). 'Comparative evaluation of evening primrose oil and vitamin E on the severity of cyclic Mastalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(3), pp.91-98. magiran.com/p2143672
مروارید ایرانی؛ صدیقه شیدائی؛ طلعت خدیوزاده؛ معصومه غضنفرپور؛ سیده فاطمه نصرتی. "بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،3 ، 1399، 91-98. magiran.com/p2143672
Morvarid Irani; Sedigheh Sheidaei; Talat Khadivzadeh; Masoumeh Ghazanfarpour; Seyedeh Fatemeh Nosrati . "Comparative evaluation of evening primrose oil and vitamin E on the severity of cyclic Mastalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 3, 2020, 91-98. magiran.com/p2143672
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال