ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی قهرمان، پریا نوری، سید مجید نبوی، (1399). بررسی و نقد برداشت های انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای، فصلنامه انتظار موعود، 19(65)، 53-72. magiran.com/p2143983
Mahdi Ghahraman, Parya Noori , Seyyed Majid Nabavi, (2020). Investigating and Criticizing the Deviated Perceptions of the Term “Awaiting” Based on the Viewpoint of Ayatollah Khamenei, Awaiting the Promised, 19(65), 53-72. magiran.com/p2143983
مهدی قهرمان، پریا نوری، سید مجید نبوی، بررسی و نقد برداشت های انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای. فصلنامه انتظار موعود، 1399؛ 19(65): 53-72. magiran.com/p2143983
Mahdi Ghahraman, Parya Noori , Seyyed Majid Nabavi, Investigating and Criticizing the Deviated Perceptions of the Term “Awaiting” Based on the Viewpoint of Ayatollah Khamenei, Awaiting the Promised, 2020; 19(65): 53-72. magiran.com/p2143983
مهدی قهرمان، پریا نوری، سید مجید نبوی، "بررسی و نقد برداشت های انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای"، فصلنامه انتظار موعود 19، شماره 65 (1399): 53-72. magiran.com/p2143983
Mahdi Ghahraman, Parya Noori , Seyyed Majid Nabavi, "Investigating and Criticizing the Deviated Perceptions of the Term “Awaiting” Based on the Viewpoint of Ayatollah Khamenei", Awaiting the Promised 19, no.65 (2020): 53-72. magiran.com/p2143983
مهدی قهرمان، پریا نوری، سید مجید نبوی، (1399). 'بررسی و نقد برداشت های انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای'، فصلنامه انتظار موعود، 19(65)، صص.53-72. magiran.com/p2143983
Mahdi Ghahraman, Parya Noori , Seyyed Majid Nabavi, (2020). 'Investigating and Criticizing the Deviated Perceptions of the Term “Awaiting” Based on the Viewpoint of Ayatollah Khamenei', Awaiting the Promised, 19(65), pp.53-72. magiran.com/p2143983
مهدی قهرمان؛ پریا نوری؛ سید مجید نبوی. "بررسی و نقد برداشت های انحرافی از واژه انتظار ناظر بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای". فصلنامه انتظار موعود، 19 ،65 ، 1399، 53-72. magiran.com/p2143983
Mahdi Ghahraman; Parya Noori ; Seyyed Majid Nabavi. "Investigating and Criticizing the Deviated Perceptions of the Term “Awaiting” Based on the Viewpoint of Ayatollah Khamenei", Awaiting the Promised, 19, 65, 2020, 53-72. magiran.com/p2143983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال