ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهیر دهقانی آرانی، (1399). سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 2001 میلادی تاکنون)، فصلنامه انتظار موعود، 19(65)، 103-134. magiran.com/p2143985
Zoheir Dehghani Arani , (2020). The Process of Evolution in the Orientalists’ Views on Mahdism (from 2001- up to now), Awaiting the Promised, 19(65), 103-134. magiran.com/p2143985
زهیر دهقانی آرانی، سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 2001 میلادی تاکنون). فصلنامه انتظار موعود، 1399؛ 19(65): 103-134. magiran.com/p2143985
Zoheir Dehghani Arani , The Process of Evolution in the Orientalists’ Views on Mahdism (from 2001- up to now), Awaiting the Promised, 2020; 19(65): 103-134. magiran.com/p2143985
زهیر دهقانی آرانی، "سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 2001 میلادی تاکنون)"، فصلنامه انتظار موعود 19، شماره 65 (1399): 103-134. magiran.com/p2143985
Zoheir Dehghani Arani , "The Process of Evolution in the Orientalists’ Views on Mahdism (from 2001- up to now)", Awaiting the Promised 19, no.65 (2020): 103-134. magiran.com/p2143985
زهیر دهقانی آرانی، (1399). 'سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 2001 میلادی تاکنون)'، فصلنامه انتظار موعود، 19(65)، صص.103-134. magiran.com/p2143985
Zoheir Dehghani Arani , (2020). 'The Process of Evolution in the Orientalists’ Views on Mahdism (from 2001- up to now)', Awaiting the Promised, 19(65), pp.103-134. magiran.com/p2143985
زهیر دهقانی آرانی. "سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 2001 میلادی تاکنون)". فصلنامه انتظار موعود، 19 ،65 ، 1399، 103-134. magiran.com/p2143985
Zoheir Dehghani Arani . "The Process of Evolution in the Orientalists’ Views on Mahdism (from 2001- up to now)", Awaiting the Promised, 19, 65, 2020, 103-134. magiran.com/p2143985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال