ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی افضلی، (1399). بررسی و نقد دلایل سید کاظم رشتی و محمدکریم خان کرمانی در علت فاعلی دانستن ائمه (علیهم السلام)، فصلنامه انتظار موعود، 19(65)، 135-152. magiran.com/p2143986
Mohammad Ali Afzali , (2020). Investigating and Criticizing the Reasons of Seyyed Kazem Rashti and Muhammad Karim Khan Kermani in Knowing the Imams as the Agent Cause, Awaiting the Promised, 19(65), 135-152. magiran.com/p2143986
محمدعلی افضلی، بررسی و نقد دلایل سید کاظم رشتی و محمدکریم خان کرمانی در علت فاعلی دانستن ائمه (علیهم السلام). فصلنامه انتظار موعود، 1399؛ 19(65): 135-152. magiran.com/p2143986
Mohammad Ali Afzali , Investigating and Criticizing the Reasons of Seyyed Kazem Rashti and Muhammad Karim Khan Kermani in Knowing the Imams as the Agent Cause, Awaiting the Promised, 2020; 19(65): 135-152. magiran.com/p2143986
محمدعلی افضلی، "بررسی و نقد دلایل سید کاظم رشتی و محمدکریم خان کرمانی در علت فاعلی دانستن ائمه (علیهم السلام)"، فصلنامه انتظار موعود 19، شماره 65 (1399): 135-152. magiran.com/p2143986
Mohammad Ali Afzali , "Investigating and Criticizing the Reasons of Seyyed Kazem Rashti and Muhammad Karim Khan Kermani in Knowing the Imams as the Agent Cause", Awaiting the Promised 19, no.65 (2020): 135-152. magiran.com/p2143986
محمدعلی افضلی، (1399). 'بررسی و نقد دلایل سید کاظم رشتی و محمدکریم خان کرمانی در علت فاعلی دانستن ائمه (علیهم السلام)'، فصلنامه انتظار موعود، 19(65)، صص.135-152. magiran.com/p2143986
Mohammad Ali Afzali , (2020). 'Investigating and Criticizing the Reasons of Seyyed Kazem Rashti and Muhammad Karim Khan Kermani in Knowing the Imams as the Agent Cause', Awaiting the Promised, 19(65), pp.135-152. magiran.com/p2143986
محمدعلی افضلی. "بررسی و نقد دلایل سید کاظم رشتی و محمدکریم خان کرمانی در علت فاعلی دانستن ائمه (علیهم السلام)". فصلنامه انتظار موعود، 19 ،65 ، 1399، 135-152. magiran.com/p2143986
Mohammad Ali Afzali . "Investigating and Criticizing the Reasons of Seyyed Kazem Rashti and Muhammad Karim Khan Kermani in Knowing the Imams as the Agent Cause", Awaiting the Promised, 19, 65, 2020, 135-152. magiran.com/p2143986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال