ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سپیده بابائی ماهانی نژاد، مرتضی یوسف زادی، سولماز سلیمانی، (1399). فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک های قهوه ای به عنوان یک منبع جدید آنتی اکسیدانی، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8(1)، 69-94. magiran.com/p2144063
Sepideh Babaei Mahani Nejad, Morteza Yousefzadi , Soolmaz Soleimani, (2020). Phlorotannins extracted from macroalgae as a new antioxidant source, Physiology and Aquatic Biotechnology, 8(1), 69-94. magiran.com/p2144063
سپیده بابائی ماهانی نژاد، مرتضی یوسف زادی، سولماز سلیمانی، فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک های قهوه ای به عنوان یک منبع جدید آنتی اکسیدانی. فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1399؛ 8(1): 69-94. magiran.com/p2144063
Sepideh Babaei Mahani Nejad, Morteza Yousefzadi , Soolmaz Soleimani, Phlorotannins extracted from macroalgae as a new antioxidant source, Physiology and Aquatic Biotechnology, 2020; 8(1): 69-94. magiran.com/p2144063
سپیده بابائی ماهانی نژاد، مرتضی یوسف زادی، سولماز سلیمانی، "فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک های قهوه ای به عنوان یک منبع جدید آنتی اکسیدانی"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 8، شماره 1 (1399): 69-94. magiran.com/p2144063
Sepideh Babaei Mahani Nejad, Morteza Yousefzadi , Soolmaz Soleimani, "Phlorotannins extracted from macroalgae as a new antioxidant source", Physiology and Aquatic Biotechnology 8, no.1 (2020): 69-94. magiran.com/p2144063
سپیده بابائی ماهانی نژاد، مرتضی یوسف زادی، سولماز سلیمانی، (1399). 'فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک های قهوه ای به عنوان یک منبع جدید آنتی اکسیدانی'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8(1)، صص.69-94. magiran.com/p2144063
Sepideh Babaei Mahani Nejad, Morteza Yousefzadi , Soolmaz Soleimani, (2020). 'Phlorotannins extracted from macroalgae as a new antioxidant source', Physiology and Aquatic Biotechnology, 8(1), pp.69-94. magiran.com/p2144063
سپیده بابائی ماهانی نژاد؛ مرتضی یوسف زادی؛ سولماز سلیمانی. "فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک های قهوه ای به عنوان یک منبع جدید آنتی اکسیدانی". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8 ،1 ، 1399، 69-94. magiran.com/p2144063
Sepideh Babaei Mahani Nejad; Morteza Yousefzadi ; Soolmaz Soleimani. "Phlorotannins extracted from macroalgae as a new antioxidant source", Physiology and Aquatic Biotechnology, 8, 1, 2020, 69-94. magiran.com/p2144063
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال