ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عافیه ناظر، محمد هرسیج، سیده آیناز شیرنگی، حسین آدینه، (1399). تاثیر محافظت کنندگی مکمل های تغذیه ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8(1)، 95-122. magiran.com/p2144064
Afieh Nazer, Mohammad Harsij , Seyedeh Ainaz Shirangi, Hossein Adineh, (2020). Protective effect of dietary vitamin E and nano-selenium supplementations on growth performance and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to sublethal level of ammonia, Physiology and Aquatic Biotechnology, 8(1), 95-122. magiran.com/p2144064
عافیه ناظر، محمد هرسیج، سیده آیناز شیرنگی، حسین آدینه، تاثیر محافظت کنندگی مکمل های تغذیه ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک. فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1399؛ 8(1): 95-122. magiran.com/p2144064
Afieh Nazer, Mohammad Harsij , Seyedeh Ainaz Shirangi, Hossein Adineh, Protective effect of dietary vitamin E and nano-selenium supplementations on growth performance and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to sublethal level of ammonia, Physiology and Aquatic Biotechnology, 2020; 8(1): 95-122. magiran.com/p2144064
عافیه ناظر، محمد هرسیج، سیده آیناز شیرنگی، حسین آدینه، "تاثیر محافظت کنندگی مکمل های تغذیه ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 8، شماره 1 (1399): 95-122. magiran.com/p2144064
Afieh Nazer, Mohammad Harsij , Seyedeh Ainaz Shirangi, Hossein Adineh, "Protective effect of dietary vitamin E and nano-selenium supplementations on growth performance and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to sublethal level of ammonia", Physiology and Aquatic Biotechnology 8, no.1 (2020): 95-122. magiran.com/p2144064
عافیه ناظر، محمد هرسیج، سیده آیناز شیرنگی، حسین آدینه، (1399). 'تاثیر محافظت کنندگی مکمل های تغذیه ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8(1)، صص.95-122. magiran.com/p2144064
Afieh Nazer, Mohammad Harsij , Seyedeh Ainaz Shirangi, Hossein Adineh, (2020). 'Protective effect of dietary vitamin E and nano-selenium supplementations on growth performance and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to sublethal level of ammonia', Physiology and Aquatic Biotechnology, 8(1), pp.95-122. magiran.com/p2144064
عافیه ناظر؛ محمد هرسیج؛ سیده آیناز شیرنگی؛ حسین آدینه. "تاثیر محافظت کنندگی مکمل های تغذیه ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8 ،1 ، 1399، 95-122. magiran.com/p2144064
Afieh Nazer; Mohammad Harsij ; Seyedeh Ainaz Shirangi; Hossein Adineh. "Protective effect of dietary vitamin E and nano-selenium supplementations on growth performance and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to sublethal level of ammonia", Physiology and Aquatic Biotechnology, 8, 1, 2020, 95-122. magiran.com/p2144064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال