ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک جوکار، زهرا علی پوردرویش، ناصر میرسپاسی، حمیدرضا یزدانی، (1399). سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (مورد مطالعه: ثبت احوال استان تهران)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 12(2)، 9-34. magiran.com/p2144101
Babak Jowkar , Zahra Alipour Darvish, Naser Mirsepasi, Hamidreza Yazdani, (2020). Future Scenarios for Human Resource Dignity in Organizations (Case Study: Civil Registry Office of Tehran Province), Human Resource Management Researches, 12(2), 9-34. magiran.com/p2144101
بابک جوکار، زهرا علی پوردرویش، ناصر میرسپاسی، حمیدرضا یزدانی، سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (مورد مطالعه: ثبت احوال استان تهران). فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1399؛ 12(2): 9-34. magiran.com/p2144101
Babak Jowkar , Zahra Alipour Darvish, Naser Mirsepasi, Hamidreza Yazdani, Future Scenarios for Human Resource Dignity in Organizations (Case Study: Civil Registry Office of Tehran Province), Human Resource Management Researches, 2020; 12(2): 9-34. magiran.com/p2144101
بابک جوکار، زهرا علی پوردرویش، ناصر میرسپاسی، حمیدرضا یزدانی، "سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (مورد مطالعه: ثبت احوال استان تهران)"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 12، شماره 2 (1399): 9-34. magiran.com/p2144101
Babak Jowkar , Zahra Alipour Darvish, Naser Mirsepasi, Hamidreza Yazdani, "Future Scenarios for Human Resource Dignity in Organizations (Case Study: Civil Registry Office of Tehran Province)", Human Resource Management Researches 12, no.2 (2020): 9-34. magiran.com/p2144101
بابک جوکار، زهرا علی پوردرویش، ناصر میرسپاسی، حمیدرضا یزدانی، (1399). 'سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (مورد مطالعه: ثبت احوال استان تهران)'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 12(2)، صص.9-34. magiran.com/p2144101
Babak Jowkar , Zahra Alipour Darvish, Naser Mirsepasi, Hamidreza Yazdani, (2020). 'Future Scenarios for Human Resource Dignity in Organizations (Case Study: Civil Registry Office of Tehran Province)', Human Resource Management Researches, 12(2), pp.9-34. magiran.com/p2144101
بابک جوکار؛ زهرا علی پوردرویش؛ ناصر میرسپاسی؛ حمیدرضا یزدانی. "سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (مورد مطالعه: ثبت احوال استان تهران)". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 12 ،2 ، 1399، 9-34. magiran.com/p2144101
Babak Jowkar ; Zahra Alipour Darvish; Naser Mirsepasi; Hamidreza Yazdani. "Future Scenarios for Human Resource Dignity in Organizations (Case Study: Civil Registry Office of Tehran Province)", Human Resource Management Researches, 12, 2, 2020, 9-34. magiran.com/p2144101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال