ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جوادی، سحر رضایان، سید علی جوزی، (1399). ارزیابی شاخص های کمی ماهواره ای در تعیین سطح پهنه های آبی با استفاده از سنجنده های ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب زریبار استان کردستان)، مجله اکو هیدرولوژی، 7(2)، 539-550. magiran.com/p2144276
Fatemeh Javadi , Sahar Rezayan, Seyed Ali Jozi, (2020). Evaluating Satellite Indicators in Determining the Level of Aquatic Areas Using Satellite Sensors (Case study: Zaribar Wetland , Kurdistan Province), Iranian Journal of Eco Hydrology, 7(2), 539-550. magiran.com/p2144276
فاطمه جوادی، سحر رضایان، سید علی جوزی، ارزیابی شاخص های کمی ماهواره ای در تعیین سطح پهنه های آبی با استفاده از سنجنده های ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب زریبار استان کردستان). مجله اکو هیدرولوژی، 1399؛ 7(2): 539-550. magiran.com/p2144276
Fatemeh Javadi , Sahar Rezayan, Seyed Ali Jozi, Evaluating Satellite Indicators in Determining the Level of Aquatic Areas Using Satellite Sensors (Case study: Zaribar Wetland , Kurdistan Province), Iranian Journal of Eco Hydrology, 2020; 7(2): 539-550. magiran.com/p2144276
فاطمه جوادی، سحر رضایان، سید علی جوزی، "ارزیابی شاخص های کمی ماهواره ای در تعیین سطح پهنه های آبی با استفاده از سنجنده های ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب زریبار استان کردستان)"، مجله اکو هیدرولوژی 7، شماره 2 (1399): 539-550. magiran.com/p2144276
Fatemeh Javadi , Sahar Rezayan, Seyed Ali Jozi, "Evaluating Satellite Indicators in Determining the Level of Aquatic Areas Using Satellite Sensors (Case study: Zaribar Wetland , Kurdistan Province)", Iranian Journal of Eco Hydrology 7, no.2 (2020): 539-550. magiran.com/p2144276
فاطمه جوادی، سحر رضایان، سید علی جوزی، (1399). 'ارزیابی شاخص های کمی ماهواره ای در تعیین سطح پهنه های آبی با استفاده از سنجنده های ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب زریبار استان کردستان)'، مجله اکو هیدرولوژی، 7(2)، صص.539-550. magiran.com/p2144276
Fatemeh Javadi , Sahar Rezayan, Seyed Ali Jozi, (2020). 'Evaluating Satellite Indicators in Determining the Level of Aquatic Areas Using Satellite Sensors (Case study: Zaribar Wetland , Kurdistan Province)', Iranian Journal of Eco Hydrology, 7(2), pp.539-550. magiran.com/p2144276
فاطمه جوادی؛ سحر رضایان؛ سید علی جوزی. "ارزیابی شاخص های کمی ماهواره ای در تعیین سطح پهنه های آبی با استفاده از سنجنده های ماهواره ای (مطالعه موردی: تالاب زریبار استان کردستان)". مجله اکو هیدرولوژی، 7 ،2 ، 1399، 539-550. magiran.com/p2144276
Fatemeh Javadi ; Sahar Rezayan; Seyed Ali Jozi. "Evaluating Satellite Indicators in Determining the Level of Aquatic Areas Using Satellite Sensors (Case study: Zaribar Wetland , Kurdistan Province)", Iranian Journal of Eco Hydrology, 7, 2, 2020, 539-550. magiran.com/p2144276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال