ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پویا مردباری، عبدالله حسینی اسکندیان، اردشیر سید سیاح، (1399). بررسی ماهیت و اندیشه های فارابی در باب مدینه فاضله با اندیشه های آگوستین قدیس درشهر خدا، مجله پویش در آموزش علوم انسانی، 5(19)، 67-82. magiran.com/p2144297
Pouya Mardbari , Abdullah Hosseinieskandian, Ardashir Seyedsayah, (2020). A Survey of the Nature and Thoughts of Farabi with the Thoughts of Saint Augustine in the City of God, Journal of survey in teaching humanities, 5(19), 67-82. magiran.com/p2144297
پویا مردباری، عبدالله حسینی اسکندیان، اردشیر سید سیاح، بررسی ماهیت و اندیشه های فارابی در باب مدینه فاضله با اندیشه های آگوستین قدیس درشهر خدا. مجله پویش در آموزش علوم انسانی، 1399؛ 5(19): 67-82. magiran.com/p2144297
Pouya Mardbari , Abdullah Hosseinieskandian, Ardashir Seyedsayah, A Survey of the Nature and Thoughts of Farabi with the Thoughts of Saint Augustine in the City of God, Journal of survey in teaching humanities, 2020; 5(19): 67-82. magiran.com/p2144297
پویا مردباری، عبدالله حسینی اسکندیان، اردشیر سید سیاح، "بررسی ماهیت و اندیشه های فارابی در باب مدینه فاضله با اندیشه های آگوستین قدیس درشهر خدا"، مجله پویش در آموزش علوم انسانی 5، شماره 19 (1399): 67-82. magiran.com/p2144297
Pouya Mardbari , Abdullah Hosseinieskandian, Ardashir Seyedsayah, "A Survey of the Nature and Thoughts of Farabi with the Thoughts of Saint Augustine in the City of God", Journal of survey in teaching humanities 5, no.19 (2020): 67-82. magiran.com/p2144297
پویا مردباری، عبدالله حسینی اسکندیان، اردشیر سید سیاح، (1399). 'بررسی ماهیت و اندیشه های فارابی در باب مدینه فاضله با اندیشه های آگوستین قدیس درشهر خدا'، مجله پویش در آموزش علوم انسانی، 5(19)، صص.67-82. magiran.com/p2144297
Pouya Mardbari , Abdullah Hosseinieskandian, Ardashir Seyedsayah, (2020). 'A Survey of the Nature and Thoughts of Farabi with the Thoughts of Saint Augustine in the City of God', Journal of survey in teaching humanities, 5(19), pp.67-82. magiran.com/p2144297
پویا مردباری؛ عبدالله حسینی اسکندیان؛ اردشیر سید سیاح. "بررسی ماهیت و اندیشه های فارابی در باب مدینه فاضله با اندیشه های آگوستین قدیس درشهر خدا". مجله پویش در آموزش علوم انسانی، 5 ،19 ، 1399، 67-82. magiran.com/p2144297
Pouya Mardbari ; Abdullah Hosseinieskandian; Ardashir Seyedsayah. "A Survey of the Nature and Thoughts of Farabi with the Thoughts of Saint Augustine in the City of God", Journal of survey in teaching humanities, 5, 19, 2020, 67-82. magiran.com/p2144297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال