به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، مهناز بازیار، آرین شریفی، اوستا صدرزاده، (1397). سالمونلوز در گله های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه های سالمونلا، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1(1)، 70-78. magiran.com/p2144404
Seyed Mostafa Peighambari , Rima Morshed, Mahnaz Baziar, Aryan Sharifi, Avesta Sadrzadeh, (2018). Salmonellosis in broiler flocks of Golestan province: frequency, serogroups and drug resistance patterns of Salmonella isolates, journal of new findings in veterinary microbiology, 1(1), 70-78. magiran.com/p2144404
سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، مهناز بازیار، آرین شریفی، اوستا صدرزاده، سالمونلوز در گله های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه های سالمونلا. نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1397؛ 1(1): 70-78. magiran.com/p2144404
Seyed Mostafa Peighambari , Rima Morshed, Mahnaz Baziar, Aryan Sharifi, Avesta Sadrzadeh, Salmonellosis in broiler flocks of Golestan province: frequency, serogroups and drug resistance patterns of Salmonella isolates, journal of new findings in veterinary microbiology, 2018; 1(1): 70-78. magiran.com/p2144404
سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، مهناز بازیار، آرین شریفی، اوستا صدرزاده، "سالمونلوز در گله های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه های سالمونلا"، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 1، شماره 1 (1397): 70-78. magiran.com/p2144404
Seyed Mostafa Peighambari , Rima Morshed, Mahnaz Baziar, Aryan Sharifi, Avesta Sadrzadeh, "Salmonellosis in broiler flocks of Golestan province: frequency, serogroups and drug resistance patterns of Salmonella isolates", journal of new findings in veterinary microbiology 1, no.1 (2018): 70-78. magiran.com/p2144404
سید مصطفی پیغمبری، ریما مرشد، مهناز بازیار، آرین شریفی، اوستا صدرزاده، (1397). 'سالمونلوز در گله های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه های سالمونلا'، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1(1)، صص.70-78. magiran.com/p2144404
Seyed Mostafa Peighambari , Rima Morshed, Mahnaz Baziar, Aryan Sharifi, Avesta Sadrzadeh, (2018). 'Salmonellosis in broiler flocks of Golestan province: frequency, serogroups and drug resistance patterns of Salmonella isolates', journal of new findings in veterinary microbiology, 1(1), pp.70-78. magiran.com/p2144404
سید مصطفی پیغمبری؛ ریما مرشد؛ مهناز بازیار؛ آرین شریفی؛ اوستا صدرزاده. "سالمونلوز در گله های طیور گوشتی استان گلستان: فراوانی، گروه های سرمی و الگوهای مقاومت دارویی جدایه های سالمونلا". نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1 ،1 ، 1397، 70-78. magiran.com/p2144404
Seyed Mostafa Peighambari ; Rima Morshed; Mahnaz Baziar; Aryan Sharifi; Avesta Sadrzadeh. "Salmonellosis in broiler flocks of Golestan province: frequency, serogroups and drug resistance patterns of Salmonella isolates", journal of new findings in veterinary microbiology, 1, 1, 2018, 70-78. magiran.com/p2144404
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال