به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی میرزایی، محسن نجیمی، محمد جهانتیغ، فیروز ابراهیمی، عباس جمشیدیان، نرجس حسن فخرآبادی، (1397). ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم گذار نژاد هایلاین W36، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1(1)، 79-87. magiran.com/p2144405
Mojtaba Mirzaei , Mohsen Najimi, Mohammad Jahantigh, Firouz Ebrahimi, Abbas Jamshidian, Narjes Hasan Fakhrabadi, (2018). Evaluation of inactivated Vibrio fluvialis vaccine in Hyline W36 breeding hens, journal of new findings in veterinary microbiology, 1(1), 79-87. magiran.com/p2144405
مجتبی میرزایی، محسن نجیمی، محمد جهانتیغ، فیروز ابراهیمی، عباس جمشیدیان، نرجس حسن فخرآبادی، ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم گذار نژاد هایلاین W36. نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1397؛ 1(1): 79-87. magiran.com/p2144405
Mojtaba Mirzaei , Mohsen Najimi, Mohammad Jahantigh, Firouz Ebrahimi, Abbas Jamshidian, Narjes Hasan Fakhrabadi, Evaluation of inactivated Vibrio fluvialis vaccine in Hyline W36 breeding hens, journal of new findings in veterinary microbiology, 2018; 1(1): 79-87. magiran.com/p2144405
مجتبی میرزایی، محسن نجیمی، محمد جهانتیغ، فیروز ابراهیمی، عباس جمشیدیان، نرجس حسن فخرآبادی، "ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم گذار نژاد هایلاین W36"، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 1، شماره 1 (1397): 79-87. magiran.com/p2144405
Mojtaba Mirzaei , Mohsen Najimi, Mohammad Jahantigh, Firouz Ebrahimi, Abbas Jamshidian, Narjes Hasan Fakhrabadi, "Evaluation of inactivated Vibrio fluvialis vaccine in Hyline W36 breeding hens", journal of new findings in veterinary microbiology 1, no.1 (2018): 79-87. magiran.com/p2144405
مجتبی میرزایی، محسن نجیمی، محمد جهانتیغ، فیروز ابراهیمی، عباس جمشیدیان، نرجس حسن فخرآبادی، (1397). 'ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم گذار نژاد هایلاین W36'، نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1(1)، صص.79-87. magiran.com/p2144405
Mojtaba Mirzaei , Mohsen Najimi, Mohammad Jahantigh, Firouz Ebrahimi, Abbas Jamshidian, Narjes Hasan Fakhrabadi, (2018). 'Evaluation of inactivated Vibrio fluvialis vaccine in Hyline W36 breeding hens', journal of new findings in veterinary microbiology, 1(1), pp.79-87. magiran.com/p2144405
مجتبی میرزایی؛ محسن نجیمی؛ محمد جهانتیغ؛ فیروز ابراهیمی؛ عباس جمشیدیان؛ نرجس حسن فخرآبادی. "ارزیابی واکسن تهیه شده از باکتری کشته شده Vibrio fluvialis در مرغ تخم گذار نژاد هایلاین W36". نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، 1 ،1 ، 1397، 79-87. magiran.com/p2144405
Mojtaba Mirzaei ; Mohsen Najimi; Mohammad Jahantigh; Firouz Ebrahimi; Abbas Jamshidian; Narjes Hasan Fakhrabadi. "Evaluation of inactivated Vibrio fluvialis vaccine in Hyline W36 breeding hens", journal of new findings in veterinary microbiology, 1, 1, 2018, 79-87. magiran.com/p2144405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال